Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školyŠportovcov 342, Stráňavy
Telefón+421 41 5966 372
E-mailzs@stranavy.sk
WWW stránkazsstranavy.edupage.org
ZriaďovateľObec Stráňavy

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Miroslava Brodňanová041 5966372zs@stranavy.sk
ZRŠMgr. Milada Šechná041 5007569zs@stranavy.sk
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Renáta Bernátová 
pedagogickí zamestnanciTatiana Illovská 
   
ostatní zamestnanciMonika Kurtíková 
   
zástupcovia rodičovZuzana Hlavienková 
 Tomáš Kopřiva 
 Daniela Riplová 
 Janka Slezáčková 
 Iveta Kohútová 
zástupca zriaďovateľaIng. Marián Duchoň 
iníIng. Stanislava Berzáková 
 Ing. Dušan Daňo 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
Metodické združenie pre 1. - 4. ročníkMgr.Marcela Ondáková
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetovMgr. Zuzana Gašparíková
Predmetová komisia prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Machynová

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 161

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov172217211313182119161
z toho ŠVVP     12115
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 17 / 7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 17 / 7

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov200001921

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení0031420 19
prijatí0021520 19
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAjBDDvDrVEstEvFIGFGHruHvChIvI
1.           1   
2.      11   1   
3.1,12  1       1  1
4.1,38     1    1 1 
5.1,921,231,46    1 1,69 1  1,23
6.2,1521,62     1,462,15 1  1
7.2,061,721,5   1 1,391,83 11,5 1,11
8.2,332,11,86   1,5 2,761,95  2,52 1,19
9.2,161,891,32     1,891,89  2 1

TriedaLITMMdvNvNjOnOvPvPPrírPrvRgVRUJSjSpr
1. 1 1      1  11
2. 1 1      1  11
3. 1,24 1   1 1   1,121
4. 1,19 1   1 1,38   1,241
5. 2 1 1,31     1 2,231,08
6. 1,77 11,461,23     1 2,151,15
7. 2,222,141,171,71,29       2,061
8. 2,76 1,112,21,38       2,521
9. 2,74 12,111       2,631

TriedaSpTchvTchVTTsvTvTEFTvPVVuVvZ
1.     1    1 
2.     11   1 
3.     1  1 1 
4.     1  1,29 1 
5.   1,081     1 
6.   1,151     1 
7.1  11     1 
8.1  11    1  
9.    1    1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.171700
2.222200
3.171700
4.212100
5.131300
6.131300
7.181800
8.211920
9.191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.1791854,0091854,0000,00
2.22127357,86127357,8600,00
3.17127174,76127174,7600,00
4.21157277,00157277,0000,00
5.1369753,6269753,6200,00
6.13111585,77111585,7700,00
7.18121467,44121467,4400,00
8.21152472,57151972,3350,24
9.19145076,32145076,3200,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Národný priemer
Monitor - 5 SJL1373,162,8
Monitor - 5 MAT1377,964,7
    
Monitor - 9 SJL 1954,363,0
Monitor - 9 MAT1947,955,9

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V 1., 2., 3. ročníku zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa iŠkolského vzdelávacieho programu, platného od 1. septembra 2015.

Vo 4. ročníku zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu, platného od 1.septembra 2013.

V 5., 6., 7. ročníku zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa iŠkolského vzdelávacieho programu, platného od 1. septembra 2015.

V ročníkoch 8. a 9. zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu platného od 1. septembra 2013.


Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
ISCED 1 primárne vzdelávanie podľa iŠkVP platného od 1.9.2015 podľa iŠkVP platného od 1.9.2015 podľa iŠkVP platného od 1.9.2015podľa ŠkVP platného od 1.9.2013     4
           
ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie     podľa iŠkVP platného od 1.9.2015 podľa iŠkVP platného od 1.9.2015 podľa iŠkVP platného od 1.9.2015podľa ŠkVP platného od 1.9.2013podľa ŠkVP platného od 1.9.20135

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ISCED 11.Matematika1
ISCED 11.Učenie hrou1
ISCED 12.Matematika1
ISCED 12.Dopravná výchova1
ISCED 12.Tvorivé čítanie a písanie1
ISCED 13.Matematika1
ISCED 13.Dopravná výchova1
ISCED 14.Slovenský jazyk2
ISCED 14.Matematika2
ISCED 14.Prírodoveda1
ISCED 25.Občianska náuka1
ISCED 25.Regionálna výchova1
ISCED 25.Finančná gramotnosť1
ISCED 26.Nemecký jazyk2
ISCED 26.Matematika1
ISCED 26.Regionálna výchova1
ISCED 27.Slovenský jazyk1
ISCED 27.Nemecký jazyk/Mediálna výchova2
ISCED 27.Matematika1
ISCED 28.Nemecký jazyk1
ISCED 28.Biológia1
ISCED 28.Geografia1
ISCED 28.Občianska náuka0,5
ISCED 28.Náboženská výchova0,5
ISCED 28.Matematika1
ISCED 28.Informatika0,5
ISCED 28.Výchova umením0,5
ISCED 29.Nemecký jazyk1
ISCED 29.Dejepis1
ISCED 29.Občianska náuka0,5
ISCED 29.Náboženská výchova0,5
ISCED 29.Informatika0,5
ISCED 29.Výchova umením0,5
ISCED 29.Matematika1
ISCED 29.Cvičenia zo slovenského jazyka 1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1170
Bežných tried81445
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu91615

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP114
DPP50
Znížený úväzok20
ZPS00
Na dohodu01

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01414
vychovávateľov112
asistentov učiteľa101
    
spolu21517

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.Anglický jazyk3
6.Anglický jazyk3
6.Fyzika2
7.Anglický jazyk3
7.Chémia2
7.Fyzika1
8.Anglický jazyk3
8.Chémia1
8.Fyzika2
9.Anglický jazyk3
9.Chémia2
9.Fyzika1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška75
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu22
špecializačné inovačné štúdium20
špecializačné kvalifikačné01
postgraduálne10
doplňujúce pedagogické01
vysokoškolské pedagogické130
vysokoškolské nepedagogické10

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Žiaci 1. až 4.ročníka sa zapojili do celoslovenského projektu "Čitateľský oriešok".

Vo futbalovom turnaji "O pohár akadémie Juventus Žilina" získali naši chlapci 1. miesto.

"Behu do strečnianskych schodov" sa zúčastnili piati žiaci, jeden získal 3. miesto.

Naši žiaci nazbierali 9 ton papiera.

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Tvorím vlastnú knihu2222000
Šaliansky Maťko81000
Hviezdoslavov Kubín1475000
Rozprávková Žilina3724000
Matematický klokanko412000
Matematický klokan263000
Maksík220000
Maks91000
Všedkovedko742000
Biologická olympiáda77100
Biblická olympiáda33000
Múdry Maxáčik22000
Všetkovedko3737000
MAS Naša obec1414000
Shakespeare´s Day84000

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola svoje výsledky prezentuje prostredníctvom:

- Rady školy - na pravidelných stretnutiach /3-krát ročne/

- Rady rodičov- na triednych schôdzach Rady rodičov ako aj na zasadnutiach celoškolského výboru

- Obecných novín - v každom čísle sú prezentované práce žiakov a činnosť školy

- Regionálnych týždenníkoch Žilinský večerník a MY - Žilinské noviny

- Obecného rozhlasu, obecného vysielania a tabúľ oznamov

- www stránke školy

- facebooku

- školského časopisu Školáčik

Výsledky mimoškolskej činnosti škola prezentuje na školskej akadémii, besiedkach pre rodičov, vystupovaním na podujatiach organizovaných obcou.


Aktivity
Deň športu
Svetový deň jablka
Výstava ovocia a zeleniny v obci v spolupráci so Záhradkármi
Lampiónový sprievod
Pasovanie prvákov
Mesiac úcty k starším /vystúpenie Hýrovčeka/
Mikuláš
Zdobenie vianočného stromčeka a pečenie medovníčkov
Florbalový turnaj
Jasličková pobožnosť v kostole na Božie narodenie
Karneval
Valentínska pošta
Literárne popoludnie v knižnici - Stretnutie so Štefánikom
Týždeň pre vodu
Týždeň anglickej konverzácie
Európsky deň cudzích jazykov - projektové vyučovanie
Svetový deň Zeme
Stavanie mája v obci /vystúpenie Hýrovčeka/
Zimné hry na snehu
Deň matiek /vystúpenie Hýrovčeka/
Deň zdravej výživy
Zber papiera
MDD - výchovný koncert "ECO H2O TOUR"
Múzeum SNP v B. Bystrici
Kariérne poradenstvo pre žiakov 8.ročníka
Červený deň - deň darcovstva krvi a humanitárnych skutkov (ITV)
Noc s Andersenom
Kurz korčuľovania
Šarkaniáda
Rozhlasové vysielanie ku Dňu boja proti obezite, Svetový deň cudzích jazykov, Rok čitateľskej gramotnosti.
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.-9.ročníka
Plavecký výcvik pre žiakov 3.-4.ročníka, 7. a 8. ročníka
Beseda s pánom starostom Ing. Jozefom Papánom
Triedne aktivity zamerané na prevenciu proti šikanovaniu
Výchovné prednášky - Učím sa učiť, Cesta k mužnosti, Žena ako...
Ukážky práce policajného zboru
Filmové predstavenia - Ferdinand
Divadelné predstavenia - Psíčkovo
Bábkové divadlo - Klára a 12 mesiačikov.
Tvorivé dielne (MDD)
Vydali sme ďalšie číslo Školáčika a prispievali do Stráňavských zvestí
Deň narcisov
Plavecký výcvik
Lyžiarsky výcvik
Výchovný koncert - bezpečnosť na cestách
Cesta slovanskými dejinami - vyučovanie formou zážitku

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekt INFOVEK

Projekt internetizácie škôl v SR - v rámci neho pracovali žiaci na počítačoch:

- na hodinách technickej výchovy - základy práce s počítačom

- na hodinách informatickej výchovy a informatiky

- v popoludňajších hodinách - práca s internetom v záujmových krúžkoch

- na odborných hodinách

- wifi pripojenie v každej učebni.

Projetk Strom života

Zameraný na ochranu životného prostredia

Projekt "Dotýkať sa prírody všetkými zmyslami"

V rámci projektu sme získali finančnú dotáciu z rozpočtu ŽSK na vybudovanie učebne v prírode /drevené stoly a lavice/, okolo ktorých vysadíme dreviny, kry a trvalky, ktoré sú obsahom vzdelávania v rámci nášho ŠkVP. Tento školský rok postavíme prístrešok na zakrytie stolov a lavíc.

Tvorím vlastnú knihu

Projekt podporujúci tvorivosť detí a mládeže a rozvíjajúci ich záujem o literárnu tvorbu.

Digitálne vzdelávanie

Národný projekt na tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov a vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti. Škola tiež získa sadu technického vybavenia /1 interaktívnu tabuľu, notebook a ozvučenie/.

Moderné vzdelávanie - zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

Školenie učiteľov zamerané na inovatívne formy a metódy vzdelávania prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít. Škola získa sadu pomôcok telovýchovného náradia.

Ovocie - zelenina

Každý žiak dostane 1x týždenne ovocie /200 g/ a ovocnú šťavu /200 ml/.

Školský mliečny program

Každý žiak dostane 1x týždenne mliečny nápoj alebo jogurt alebo tvaroháčik podľa.

Centrum voľného času pri Základnej škole Stráňavy

Od 1. januára 2013 pri našej škole pracuje centrum voľného času zameraný na voľnočasové aktivity žiakov.

Projek zahraničnej spolupráce - Euroregión Beskydy /Polanka Wielka, Fričovice/

Projekt je zameraný na elektronickú komunikáciu žiakov, organizovanie stretnutí žiakov a pedagógov, propagáciu etnického a kultúrneho dedičstva a spoznávanie regiónov /Poľsko, Česko/.

Revitalizácia krojov detského folklórneho súboru Hýrovček /ŽSK/

Zachovávanie ľudových tradícií, propagácia ľudovej kultúry v rámci regionálnej výchovy.

Modernizácia regionálnej učebne ZŠ v Múzeu Malofatranskej operácie

Cieľom projektu je umožniť žiakom školy bližšie sa oboznamovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s históriou obce i rozvojom obce pred i po 2.svetovej vojne. Z prostriedkov projektu budú zakúpené: počítač, dataprojektor a CD nosiče.

Moja família

Škola získala výučbové podklady, znalostný test a internetovú hru, ktoré vhodnou formou zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Je zameraný na tvorbu Školského vzdelávacieho programu, na sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov.

Z prostriedkov projektu sme získali 1 interaktívnu tabuľu s notebookom do základnej školy a 1 intraktívnu tabuľu s notebookom a farebnú tlačiareň do materskej školy.

Projekt "Škola bez bariér"

Získali sme finančné prostriedky na zakúpenie schodolezu pre žiakov s telesným postihnutím.

Erazmus+

Je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania. Poskytuje granty pre akcie a aktivity a dáva príležitosť pedagogickým zamestnancom a študentom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.

Zelená škola

Projekt zameraný na triedenie a využitie odpadového materiálu.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Posledná inšpekčná kontrola bola vykonaná v dňoch od 12.01.2016 do 15.01.2016.

Druh inšpekcie - komplexná.

Predmet inšpekcie - Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v záklaldnej školy

Úroveň:

- riadenie školy - na veľmi dobrej úrovni

- podmienky výchovy a vzdelávania - na dobrej úrovni

- výchova a vzdelávanie - na dobrej úrovni

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova ZŠ má 2 podlažia, prízemie, šatne a telocvičňu.

Žiaci našej školy využívajú na vyučovanie 15 učební, z toho 9 je kmeňových pre jednotlivé triedy I. - IX., ostatné učebne sú špecializované - 1 špeciálna učebňa na technickú výchovu pre chlapcov, 2 počítačové, 1 špeciálna učebňa /laboratórne cvičenia z fyziky, chémie, prírodopisu, premietanie DVD/, 1 učebňa špecifickej prípravy dievčat,1 učebňa na jazykové vzdelávanie, knižnica, telocvičňa.

V areáli školy bolo vybudované multifunkčné ihrisko.

ŠKD má vlastnú učebňu, ktorá bola v školskom roku 2016/2017 zmoderizovaná (nábytok, hry a hračky).

Škola má na prízemí šatne pre jednotlivé triedy, v ktorých je možnosť preobutia a odloženia vrchného odevu.

V budove sa nenachádza ŠJ ani výdajňa stravy, žiaci i zamestnanci sa stravujú v ŠJ zriadenej v MŠ.

MŠ má samostatnú budovu.

Na prvom poschodí sú 4 veľké učebne, hygienické zariadenia, priľahlé časti schodišťa a chodieb, ako aj šatne. Na prízemí budovy sa nachádza ŠJ.

Vykurovanie základnej a materskej školy je zabezpečené plynovými kotolňami v suterénoch budov.

Kotolne boli zmodernizované a radiátory vymenené.

Budova školy bola v rokoch 2010 - 2011 zrekonštruovaná /zateplenie, výmena okien, oprava strechy/.

V školskom roku 2012/2013 boli zrekonštruované toalety v budove ZŠ a toalety, sprchy a šatne v telocvični.

Palubovka v telocvični bola opravená v júli 2014.

Všetky odborné učebne a 9 kmeňových tried ma interaktívnu tabuľu s notebookom.

V školskom roku 2015/2016 bola zrekonštruovaná Knižnica. Obnovili sme knižný fond, zakúpili sme počítač, dataprojektor a plátno na premietanie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje sú uvedené v Súhrnnom výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2017, ktorý je prílohou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2017/2018.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

1. Modrnizácia knižného fondu knižnice

2. Postupne vybaviť všetky odborné učebne a dielne didaktickými a učebnými pomôckami

3. Plniť úlohy projektu Škola podporujúca zdravie a Zelená škola

4. Vybudovať workoutovú zostavu v areály základnej školy

5. Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces modernizáciou učebných pomôcok a ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov

6. Postupná rekonštrukcia PC tried s cieľom vytvorenia zdravšej triedy informatiky

K bodu 1.

Knižnica so štandadným vybavením začala pracovať v školskom roku 2008/2009 /slovenský jazyk a literatúra, literárne súťaže, literárne popoludnia, Noc s Andersenom, stretnutie s M. R. Štefánikom a otvorená bola aj pre verejnosť.

V rámci sponzoringu sme získali 2 počítače, ktoré sme nainštalovali v knižnici a plánujeme pravidelne každý školský rok obnovovať a modernizovať knižný fond s cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti. Vypracovali sme projekt "Elektronizácia a revitalizácia knižnice", v rámci ktorého sme zabezpečili wifi pripojenie v knižnici a dokúpili sme počítač, dataprojektor a plátno na premietanie.

K bodu 2.

Postupne podľa plánu a požiadaviek inovovaného ŠVP a pedagógov dokupovať didaktické a učebné pomôcky do jednotlivých odborných učební a dielne.

K bodu 3.

Úlohy projektu Škola podporujúca zdravie sú rozpracované v pláne školy, ich plnenie je pravidelne kontrolované na pedagogických radách a pracovných poradách /pitný režim, ovocie - zelenina, mliečne výrobky, veľké prestávky, Tv a rôzne pohybové aktivity organizovať vonku na čerstvom vzduch a pod./

Zapojili sme sa do národného projektu "Moderné vzdelávanie - zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy", projektu "Zdravie na tanieri" a "Zelená škola", ktorých myšlienky a ciele chceme naďalej rozvíjať v podmienkach našej školy.

K bodu 4.

V školskom roku 2018/2019 chceme vybudovať workoutovú zostavu v areály základnej školy s dôrazom na rozvoj zdravého životného štýlu a zatraktívnenia hodín TV. Workoutové ihrisko budú využívať žiaci počas telesnej výchovy, ale aj v popoludňajších hodinách v rámci krúžkov alebo aktívneho trávenia voľného času.

Aj naďalej budeme rozvíjať a podporovať vyučovanie na školskom pozemku okolo environtriedy a v miniarborete, na ktorom budú žiaci pracovať v rámci predmetovTechnika a Ekonomika domácnosti.

K bodu 5.

Pravidelne podľa potreby a plánu zakupujeme nové a moderné učebné pomôcky podľa požiadaviek pedagógov a pokynov v inovovanom štátnom vzdelávacom programe.

Každý školský rok plánujeme ďalšie vzdelávanie pedagógov podľa potrieb školy a záujmu pedagógov zamerané hlavne na rozvoj čitateľskej , matematickej a prírodovednej gramotnosti a zavádzanie inovatívnych metód do výchovno-vzdelávacieho procesu.

K bodu 6.

Postupne a plánovite podľa finančných prostriedkov a získavania sponzorských príspevkov postupne rekonštruovať PC triedy z dôvodu zjednodušenia ich údržby a prevádzky, zvýšenia bezpečnosti, zníženia spotreby elektrickej energie a vytvorenia zdravšej triedy informatiky.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Naša škola vďaka pedagógom dosahuje veľmi dobré výsledky v biologickej olympiáde, športových súťažiach a tvorivom písaní. Žiaci našej školy sú dobre pripravení na ďalšie vzdelávanie na stredných a odborných školách aj vďaka spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne, ktorá ponúka program "Poradenstvo pre žiakov ZŠ pri výbere SŠ".

Naša škola zapája žiakov do mnohých projektov, aktivít, pripravuje pre nich besedy, tematicky zamerané podujatia, výlety a exkurzie, počas ktorých žiaci aktívne získavajú vedomosti, zručnosti a rozvíjajú kľúčové kompetencie, pretože aktívne učenie sa je najefktívnejšie vzdelávanie.

Priemerné výsledky dosahujeme pri testovaní T- 9. Prijali sme preto tieto opatrenia - žiakom deviateho ročníka sme pridali dve hodiny z disponibilných hodín na prípravu testovania T-9 (slovenský jazyk a matematika) a zakúpili sme testovacie pracovné zošity a PC program na prípravu testovania T-9 .

Každý rok využívame ponuku firmy EXAM - KOMPARO zamerané na testovanie žiakov 4., 6., 8. a 9. ročníka v jednotlivých predmetoch a na prípravu na T-9 a T-5. Pedagógovia sa zapájajú do vzdelávania zameraného na rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku v uplynulom školskom roku boli prijatí na zvolené školy a učebné odbory /viď odsek 1d Správy/.

Príprava na výkon povolania je na našej škole systematická a pravidelná. Podobné výsledky sú aj z predchádzajúcich rokov.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie začína ráno o 7.40 hod., je prispôsobené príchodu autobusov z Mojšovej Lúčky, dolného a horného konca dediny.

Vyučovacie hodiny v dopoludňajšej smene sú 45- minútové.

Žiaci vstupujú do školy od 7.25 hod., v šatni sa prezujú, odložia si vrchný odev a obuv a odchádzajú do učební, šatne sa zamykajú.

Malé prestávky sú 10-minútové, žiaci sa väčšinou zdržiavajú v triedach. Cez prestávku po 2. vyučovacej hodine žiaci desiatujú, predtým si umyjú ruky, počas tejto veľkej prestávky si žiaci nechajú osobné veci v triede a prechádzajú sa na školskej chodbe, v prípade priaznivého počasia /v jarnom, letnom a jesennom období/ odchádzajú na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť.

Po piatej vyučovacej hodine je 5-minútová prestávka.

Šiesta vyučovacia hodina končí o 13.00 hod., o 13.20 hod. začína 7. vyučovacia hodina a krúžková činnosť.

Papiere a rôzne odpadky žiaci separujú do separátnych košov, ktoré majú v kmeňových triedach. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

Presun z učebne do učebne zabezpečuje dozor konajúci pedagóg, ak triedny učiteľ alebo vyučujúci neurčí inak.

WC dievčat i chlapcov sú umiestnené na prízemí i prvom poschodí. Na toaletách sú umiestnené nádoby na tekuté mydlo a papierové utierky. Nádoby sú pravidelne doplňované.

Pitná voda je v každej učebni aj na WC, žiaci sú poučení o používaní osobných hygienických potrieb, ktoré prinášajú do školy.

Na hodiny TV sa preobliekajú a prezúvajú do úboru v šatniach. Telesnú výchovu v období priaznivého počasia vyučujeme na ihriskách, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični, kde je každá trieda samostatne.

Na vyučovanie technických prác, laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a prírodopisu, výtvarnej výchovy boli žiaci a ich rodičia poučení o používaní osobitného odevu.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Floorball 3.a4.ročník9 Mgr. Eva Laurová
Floorball 7., 8. a 9.ročník14 Mgr. Ingrid Moravčíková
Floorball 7., 8., 9. ročník5 Mgr. Janka Slezáková
Floorballový krúžok 5. a 6.ročník17 Mgr. Tatiana Peťková
Futbalový krúžok11 Ivan Janči
Hravá angličtina8 Ing. Viera Kollárová
Hýrovček10 Mgr. Zuzana Majerníková
Mažoretky13 Mgr. Milada Šechná
Moderný tanec s pompónmi12 Mgr. Marcela Ondáková
Príprava na monitor a prijímacie skúšky Matematika14 Mgr. Zuzana Machynová
Šikovné ručičky9 Mgr. Erika Ceterová
Vedko - Všedkovedko8 Mgr. Renáta Bernátová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodinou prebiehala rôznymi formami ako:

- schôdze rady rodičov /3-krát v školskom roku formou schôdze, ale aj formou konzultácií/

- individuálnymi pohovormi pedagógov s rodičmi žiakov, najmä s rodičmi žiakov, ktorí mali výchovné alebo vzdelávacie problémy

- podujatia organizované pre rodičov a žiakov /školské akadémie, besiedky k Vianociam, spoločné výlety detí s rodičmi, žiacka diskotéka, Mikulášska besiedka, Karneval/

- poskytovanie služieb deťom, žiakom, rodičom, poradenská činnosť v úradných hodinách:

vedenie školy - každý deň od 12,30 - 15,00 hod.

počas veľkých prázdnin vždy v pondelok od 9.00-12.00 hod.

výchovný poradca - vo štvrtok od 13,00 -15,00 hod. alebo podľa dohody

triedni učitelia - počas konzltačných hodín alebo podľa dohody s rodičmi a žiakmi

školský psychológ - po dohode s rodičmi

- mailom, ktorý je uverejnený na školskej web stránke

- záujmová a klubová činnosť pre žiakov v popoludňajších hodinách prebiehala podľa osobitného rozvrhu

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Základná škola umožňuje deväť rokov základného vzdelania, záujmovú činnosť v oblasti spoločenskovednej, prírodovednej, kultúrnej a telovýchovnej.

Spolupracuje so strednými školami a odbornými učilišťami v záujme profesionálnej orientácie.

Spolupracuje s políciou, Centrom pedagogicko-psychologickej poradne, štátnou ochranou prírody, Správou NP MF, neziskovými organizáciami pri zabezpečení právneho povedomia, ekologickej výchovy, boja proti trestnej činnosti a protidrogovej výchovy.

Spolupracuje so spoločenskými organizáciami, ktoré pracujú v obci /Hasiči, Klub dôchodcov, Turisti, Telovýchovná jednota OŠK Stráňavy,Únia žien/ v rámci regionálnej výchovy.

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslava Brodňanová

V Stráňavách, 23. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  013 25 Stráňavy
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria