Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školyŠportovcov 342, Stráňavy
Telefón+421 41 5966 372
E-mailzs@stranavy.sk
WWW stránkazsstranavy.edupage.org
ZriaďovateľObec Stráňavy

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Miroslava Brodňanová041 5966372zs@stranavy.sk
ZRŠMgr. Milada Šechná041 5007569zs@stranavy.sk
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Milan Šechný 
pedagogickí zamestnanciMgr. Erika Ceterová 
 Ivana Mičíková 
   
ostatní zamestnanciMonika Kurtíková 
   
zástupcovia rodičovZuzana Hlavienková 
 Anna Muchová 
 Daniela Riplová 
 Janka Slezáčková 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Jaroslav Ondák 
iníPatrik Ondák 
 Ing. Dušan Daňo 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
Metodické združenie pre 1. - 4. ročníkMgr.Marcela Ondáková
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetovMgr. Zuzana Gašparíková
Predmetová komisia prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Machynová

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 151

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov172012121822221216151
z toho ŠVVP   1211 16
z toho v ŠKD12131      26

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 17/7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 17/7

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov010101618

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUSpolu
prihlásení2038518
prijatí1038517
% úspešnosti50010010010094

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAjBDDvDrVEstEvFGHvChIvILITM
1.   1     1    1
2.         1 1  1,05
3.1  1     1 1  1,18
4.1,42        1 1  1,25
5.1,671,331,28   1 1,941  1 1,89
6.2,592,362,09   1,332,362,1412,45 1,05 2,36
7.2,52,361,77   21,412,0912 1 2,41
8.2,251,921,42   12,172,08 2,17 1,33 2,75
9.2,632,131,88   12,312,06 2,69 1,44 2,5

TriedaNvNjOnOvPvPPrírPrvRgVRUJSjSprSpTchvTchV
1.1      1  11   
2.1,05     1   1,051   
3.1     1   1,361   
4.1   1 1,25   1,331   
5.11,41,33     1,43 21   
6.1,052,381,91       2,51   
7.1,242,181,91     1,32 2,51,051,18  
8.12,831,42     1,25 2,9211  
9.12,941,13       2,51   

TriedaTTsvTvTEFTvPVVuVvZ
1. 1     1 
2. 1   1,1 1 
3. 1   1 1 
4. 1   1,17 1 
5.1,061     1 
6.1,231,14     1 
7.1,181,05     1 
8.11    1  
9.11,06    1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.171701
2.202000
3.111100
4.121200
5.181801
6.222200
7.222110
8.121200
9.161510

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.17107062,94107062,9400,00
2.2089644,8089644,8000,00
3.1150846,1850846,1800,00
4.1259849,8359849,8300,00
5.1894752,6194752,6100,00
6.22137462,45137462,4500,00
7.22212596,59212596,5900,00
8.12104787,25104787,2500,00
9.16110168,81110168,8100,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Národný priemer
Monitor SJL1652,062,6
Monitor MAT1645,052,8

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V 1.ročníku zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa iŠkolského vzdelávacieho programu, platného od 1. septembra 2015.

V 2., 3., 4. ročníku zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu, platného od 1.septembra 2013.

V 5. ročníku zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa iŠkolského vzdelávacieho programu, platného od 1. septembra 2015.

V ročníkoch 6., 7., 8. a 9. zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu platného od 1. septembra 2013.


Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
ISCED 1 primárne vzdelávanie podľa iŠkVP platného od 1.9.2015podľa ŠkVP platného od 1.9.2013podľa ŠkVP platného od 1.9.2013podľa ŠkVP platného od 1.9.2013     4
           
ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie     podľa iŠkVP platného od 1.9.2015 podľa ŠkVP platného od 1.9.2013 podľa ŠkVP platného od 1.9.2013podľa ŠkVP platného od 1.9.2013podľa ŠkVP platného od 1.9.20135

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ISCED 11.Dopravná výchova1
ISCED 11.Matematika1
ISCED 12.Slovenský jazyk3
ISCED 12.Matematika1
ISCED 12.Výtvarná výchova1
ISCED 13. Slovenský jazyk2
ISCED 13.Matematika1
ISCED 13.Výtvarná výchova1
ISCED 13.Dopravná výchova1
ISCED 14.Slovenský jazyk2
ISCED 14.Prírodoveda1
ISCED 14.Matematika2
ISCED 25.Regionálna výchova/ Nemecký jazyk1
 5.Matematika1
 5.Občianska náuka1
ISCED 26.Slovenský jazyk1
 6.Nemecký jazyk1
 6.Matematika1
 6.Geografia1
 6.Technika1
 6.Informatika0,5
 6.Chémia0,5
ISCED 27.Slovenský jazyk1
 7.Nemecký jazyk1
 7.Chémia0,5
 7.Biológia0,5
 7.Matematika1,5
 7.Informatika0,5
 7.Regionálna výchova1
ISCED 28.Nemecký jazyk1
 8.Biológia1
 8.Občianska náuka0,5
 8.Náboženstvo/ Etika0,5
 8.Matematika1
 8.Informatika0,5
 8.Regionálna výchova1
 8.Výchova umením0,5
ISCED 29.Nemecký jazyk1
 9.Geografia1
 9.Občianska náuka0,5
 9.Náboženstvo/ Etika0,5
 9.Matematika1
 9.Informatika0,5
 9.Technika1
 9.Výchova umením0,5

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka00 
Prvého ročníka117 
Bežných tried8134 
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu9151 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP114
DPP42
Znížený úväzok02
ZPS00
Na dohodu01

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515
vychovávateľov011
asistentov učiteľa101
    
spolu11517

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.Anglický jazyk4
6.Anglický jazyk4
6.Chémia1
6.Fyzika1
7.Anglický jazyk3
7.Chémia1
7.Fyzika1
8.Anglický jazyk4
8.Chémia1
8.Fyzika2
9.Anglický jazyk4
9.Chémia2
9.Fyzika1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška80
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu11
špecializačné inovačné štúdium01
špecializačné kvalifikačné01
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Žiaci našej školy získali Diplom Stromu života za aktivity, ktorých sa zúčastnili počas Týždňa pre

vodu a Týždňa pre Zem, Diplomy za účasť v medzinárodnych projektoch "Záložka do knihy zbližuje" a účasť v celoslovenských projektoch "Škola dobrých skutkov" a "Deň narcisov"

Vo futbalovom turnaji O pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja sa naši chlapc umiestnili na 2. mieste.

Žiaci pod vedením p. učiteliek sa zapojili do projektu Divadelná Žilina.

V uplynulom školskom roku sa žiaci zapojili do krajskej súťaže Beh od pamätníka k pamätníku.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolo
Rozprávková Žilina111
Šaliansky Maťko22 
Biologická olympiáda351010
Klokan88 
Klokanko2121 
Biblická olympiáda44 
Pytagoriáda195 
Hviezdoslavov Kubín1717 
Európa v škole333
GVOBOJ3644
Vráťme knihy do škôl7933

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola svoje výsledky prezentuje prostredníctvom:

- Rady školy - na pravidelných stretnutiach /3-krát ročne/

- Rady rodičov- na triednych schôdzach Rady rodičov ako aj na zasadnutiach celoškolského výboru

- Obecných novín - v každom čísle sú prezentované práce žiakov a činnosť školy

- Regionálnych týždenníkoch Žilinský večerník a MY - Žilinské noviny

- Obecného rozhlasu, obecného vysielania a tabúľ oznamov

- www stránke školy

- facebooku

- školského časopisu Školáčik

Výsledky mimoškolskej činnosti škola prezentuje na školskej akadémii, besiedkach pre rodičov, vystupovaním na podujatiach organizovaných obcou.


Aktivity
Deň športu
Svetový deň jablka
Trenčiansky hrad
Výstava ovocia a zeleniny v obci v spolupráci so Záhradkármi
Technické múzeum v Košiciach
Lampiónový sprievod
Pasovanie prvákov
Mesiac úcty k starším /vystúpenie Hýrovčeka/
Mikuláš
Zdobenie vianočného stromčeka a pečenie medovníčkov
Vianočná besiedka a vianočný florbalový turnaj
Jasličková pobožnosť v kostole na Božie narodenie
Karneval
Valentínska pošta
Literárne popoludnie v knižnici
Týždeň pre vodu
Výchovný koncert - Slovenský muzikál
Testovanie 5
Testovanie 9
Svetový deň Zeme
Stavanie mája v obci /vystúpenie Hýrovčeka/
Zimné hry na snehu
Deň matiek /vystúpenie Hýrovčeka/
Deň zdravej výživy
Zber papiera
MDD - výchovný koncert Doprava - doľava
Múzeum SNP v B. Bystrici
Kremnica, Žiar nad Hronom
Kariérne poradenstvo pre žiakov 8.ročníka
Chemická šou
Noc s Andersenom
Európsky deň jazykov
Výchovný koncert "Československý muziálový mix"
Šarkaniáda
Rozhlasové vysielanie ku Dňu boja proti obezite, Svetový deň cudzích jazykov, Rok Ľudovíta Štúra
Výlet - Banská Štiavnica
Filmové predstavenia - Hodtel Transylvánia, Alvin a Chipmankovia 4
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.-9.ročníka
Plavecký výcvik pre žiakov 3.-4.ročníka
Beseda s pánom starostom Ing. Jozefom Papánom
Exkurzia Tatry - Hrebienok
Triedne aktivity zamerané na prevenciu proti šikanovaniu
Výlet - stredoveká dedina Paseka
Výlet Demänovská jaskyňa
Výlet Veľká Rača

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekt INFOVEK

Projekt internetizácie škôl v SR - v rámci neho pracovali žiaci na počítačoch:

- na hodinách technickej výchovy - základy práce s počítačom

- na hodinách informatickej výchovy a informatiky

- v popoludňajších hodinách - práca s internetom v záujmových krúžkoch

- na odborných hodinách

- wifi pripojenie v každej učebni.

Projetk Strom života

Zameraný na ochranu životného prostredia

Projekt "Dotýkať sa prírody všetkými zmyslami"

V rámci projektu sme získali finančnú dotáciu z rozpočtu ŽSK na vybudovanie učebne v prírode /drevené stoly a lavice/, okolo ktorých vysadíme dreviny, kry a trvalky, ktoré sú obsahom vzdelávania v rámci nášho ŠkVP. Tento školský rok postavíme prístrešok na zakrytie stolov a lavíc.

Tvorím vlastnú knihu

Projekt podporujúci tvorivosť detí a mládeže a rozvíjajúci ich záujem o literárnu tvorbu.

Digitálne vzdelávanie

Národný projekt na tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov a vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti. Škola tiež získa sadu technického vybavenia /1 interaktívnu tabuľu, notebook a ozvučenie/.

Moderné vzdelávanie - zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

Školenie učiteľov zamerané na inovatívne formy a metódy vzdelávania prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít. Škola získa sadu pomôcok telovýchovného náradia.

Ovocie - zelenina

Každý žiak dostane 1x týždenne ovocie /200 g/ a ovocnú šťavu /200 ml/.

Školský mliečny program

Každý žiak dostane 1x týždenne mliečny nápoj alebo jogurt alebo tvaroháčik podľa.

Projekt revitalizácie a elktronizácie školskej knižnice - Kniha je záhradou, ktorú si môžeme nosiť so sebou

Budovanie a obnovenie knižného fondu o nové knihy s cieľom rozvíjať čitateľskú a kultúrnu gramatnosť.

Centrum voľného času pri Základnej škole Stráňavy

Od 1. januára 2013 pri našej škole pracuje centrum voľného času zameraný na voľnočasové aktivity žiakov.

Projek zahraničnej spolupráce - Euroregión Beskydy /Polanka Wielka, Fričovice/

Projekt je zameraný na elektronickú komunikáciu žiakov, organizovanie stretnutí žiakov a pedagógov, propagáciu etnického a kultúrneho dedičstva a spoznávanie regiónov /Poľsko, Česko/.

Revitalizácia krojov detského folklórneho súboru Hýrovček /ŽSK/

Zachovávanie ľudových tradícií, propagácia ľudovej kultúry v rámci regionálnej výchovy.

Modernizácia regionálnej učebne ZŠ v Múzeu Malofatranskej operácie

Cieľom projektu je umožniť žiakom školy bližšie sa oboznamovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s históriou obce i rozvojom obce pred i po 2.svetovej vojne. Z prostriedkov projektu budú zakúpené: počítač, dataprojektor a CD nosiče.

Moja família

Škola získala výučbové podklady, znalostný test a internetovú hru, ktoré vhodnou formou zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Je zameraný na tvorbu Školského vzdelávacieho programu, na sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov.

Z prostriedkov projektu sme získali 1 interaktívnu tabuľu s notebookom do základnej školy a 1 intraktívnu tabuľu s notebookom a farebnú tlačiareň do materskej školy.

Projekt "Škola bez bariér"

Získali sme finančné prostriedky na zakúpenie schodolezu pre žiakov s telesným postihnutím.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Posledná inšpekčná kontrola bola vykonaná v dňoch od 12.01.2016 do 15.01.2016.

Druh inšpekcie - komplexná.

Predmet inšpekcie - Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v záklaldnej školy

Úroveň:

- riadenie školy - na veľmi dobrej úrovni

- podmienky výchovy a vzdelávania - na dobrej úrovni

- výchova a vzdelávanie - na dobrej úrovni

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova ZŠ má 2 podlažia, prízemie, šatne a telocvičňu.

Žiaci našej školy využívajú na vyučovanie 15 učební, z toho 9 je kmeňových pre jednotlivé triedy I. - IX., ostatné učebne sú špecializované - 1 špeciálna učebňa na technickú výchovu pre chlapcov, 2 počítačové, 1 špeciálna učebňa /laboratórne cvičenia z fyziky, chémie, prírodopisu, premietanie DVD/, 1 učebňa špecifickej prípravy dievčat,1 učebňa na jazykové vzdelávanie, knižnica, telocvičňa.

V areáli školy bolo vybudované multifunkčné ihrisko.

ŠKD má vlastnú učebňu.

Škola má na prízemí šatne pre jednotlivé triedy, v ktorých je možnosť preobutia a odloženia vrchného odevu.

V budove sa nenachádza ŠJ ani výdajňa stravy, žiaci i zamestnanci sa stravujú v ŠJ zriadenej v MŠ.

MŠ má samostatnú budovu.

Na prvom poschodí sú 4 veľké učebne, hygienické zariadenia, priľahlé časti schodišťa a chodieb, ako aj šatne. Na prízemí budovy sa nachádza ŠJ.

Vykurovanie základnej a materskej školy je zabezpečené plynovými kotolňami v suterénoch budov.

Kotolne boli zmodernizované a radiátory vymenené.

Budova školy bola v rokoch 2010 - 2011 zrekonštruovaná /zateplenie, výmena okien, oprava strechy/.

V školskom roku 2012/2013 boli zrekonštruované toalety v budove ZŠ a toalety, sprchy a šatne v telocvični.

Palubovka v telocvični bola opravená v júli 2014.

Všetky odborné učebne a 8 kmeňových tried ma interaktívnu tabuľu s notebookom.

V školskom roku 2015/2016 bola zrekonštruovaná Knižnica. Obnovili sme knižný fond, zakúpili sme počítač, dataprojektor a plátno na premietanie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje sú uvedené v Súhrnnom výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2015, ktorý je prílohou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2015/2016.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

1. Dokončiť elektronizáciu a modernizáciu knižnice

2. Postupne vybaviť jazykové a chemicko-fyzikálne laboratórium pomôckami

3. Plniť úlohy projektu Škola podporujúca zdravie

4. Zriadiť ekotriedu a miniarboretum v areály školy

5. Zaviesť wifi pripojenie do všetkých učební

6. Postupná rekonštrukcia podlahy v triedach a na chodbách v budove školy a telocvične

K bodu 1.

Knižnica so štandadným vybavením začala pracovať v školskom roku 2008/2009 /slovenský jazyk a literatúra, literárne súťaže, literárne popoludnia, Noc s Andersenom/ a otvorená bola aj pre verejnosť.

V rámci sponzoringu sme získali 2 počítače, ktoré plánujeme nainštalovať v knižnici a obnoviť knižný fond. Vypracovali sme projekt "Elektronizácia a revitalizácia knižnice", v rámci ktorého sme zabezpečili wifi pripojenie v knižnici a dokúpili sme počítač, dataprojektor a plátno na premietanie a tiež ďalšie knižky do knižného fondu.

K bodu 2.

Postupne podľa plánu dokupovať školské a učebné pomôcky a potreby do jednotlivých laboratórií.

K bodu 3.

Úlohy projektu Škola podporujúca zdravie sú rozpracované v pláne školy, ich plnenie je pravidelne kontrolované na pedagogických radách a pracovných poradách /pitný režim, ovocie - zelenina, mliečne výrobky, veľké prestávky, Tv a rôzne pohybové aktivity organizovať vonku na čerstvom vzduch a pod./

Zapojili sme sa do národného projektu "Moderné vzdelávanie - zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy" a projektu "Zdravie na tanieri"

K bodu 4.

V školskom roku 2012/2013 sme vybudovali Ekotriedu, ktorej súčasťou je miniarboretum.

V školskom roku 2013/2014 sme vybudovali prístrešok na zastrešenie Ekotriedy.

Postupne podľa plánu dokupovať a vysadiť okrasné kry, kvety, byliny a zeleninu a pripraviť školský pozemok, na ktorom budú žiaci pracovať v rámci Technika a Ekonomika domácnosti.

K bodu 5.

WIFI pripojenie sme v tomto školskom roku naištalovali z vlastných zdrojov.

K bodu 6.

Postupne a plánovane podľa finančných prostriedkov a získavania sponzorských príspevkov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza našej školy

Silné stránky školy:

- dostatok priestorov, vhodný exteriér školy, zrekonštruované a zmodernizované vnútorné priestory školy /všetky triedy majú vlastnú učebňu, máme špecializované učebne na laboratórne cvičenia, počítačovú učebňu, knižnicu, v exteriéry školy sa nachádza trávnaté ihrisko, asfaltové ihrisko, využívame multifunkčné ihrisko a športový areál OŠK Stráňavy/

- prevaha kvalifikovaných pedagógov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať /všetci pedagógovia sú kvalifikovaní a väčšina z nich má záujem naďalej pracovať na svojom odbornom raste/

- neustále skvalitňovanie technického vybavenia /podľa finančných možností sa vedenie školy na podnet zamestnancov snaží zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy/

- dobrá spolupráca s rodičmi, mienka okolia

- kvalitná podpora zo strany zriaďovateľa

Slabé stránky školy:

- nedostatok pedagógov v niektorých aprobáciách /je to problematika malých škôl, keď máme kvalifikáciu na určité predmety, nemôžeme mať kvalifikáciu na všetky, dalo by sa to riešiť spoluprácou medzi školami/

- finančná závislosť od štátu /štát môže dať len toľko, čo má, pri zvýšení príjmov štátu možno dúfať aj so zvýšením nákladov na vzdelávanie/

- interiér budovy v zastaralom technickom stave - elektroinštalácia - /problém je riešený cez projekty financované z vlastných zdrojov, zo štrukturálnych fondov EU a sponzoringu/

- znižujúci sa stav počtu žiakov /problém čiastočne demografický, čiastočne psychologický - nutnosť zmeny myslenia rodičov, že naša škola poskytuje porovnateľné možnosti vzdelávania ako mestské školy/

- problémy so vzdelávaním detí zo znevýhodneného prostredia /jav vystupujúci do popredia v posledných rokoch, ktorý musíme sústavne riešiť - deti alkoholikov, nezamestnaných, sociálne odkázaných - potrebná by bola väčšia podpora zo strany úradov práce,sociálnch vecí a rodiny, nie prikazovať školám, čo majú robiť, ale sami riešiť sociálne podmienky v rodinách "na tvári miesta a nie od stola"/

Šance:

- dobrá spolupráca s obecným úradom /podpora morálna aj finančná pre školu zo strany obecného zastupeteľstva, prijať za svoju myšlienku "škola je naša a pre nás a naše deti"/

- ochota väčšiny pedagógov na ďalší profesionálny rast /využívanie takých možností vzdelávania, ktoré pedagógom umožnia ich ďalší profesionálny rast a napredovanie/

- pokračovanie v obnove priestorov /podľa finančných možností pokračovať v obnove vybavenia/

- vzdialenosť od mesta /možnosť ľahko dochádzať kvalitným pedagógom na pracovisko - dobré autobusové spojenia, malá vzdialenosť od mesta/

- výstavba nových domov a sťahovanie sa obyvateľov z mesta /získať do školy aj deti nových obyvateľov, ktorí sa priťahovali z mesta a svoje deti dávajú "zatiaľ" do mestských škôl/

Riziká:

- nedostatok finančných prostriedkov /riziko, ktoré môže nastať pri rapídnom znížení počtu žiakov/

- negatívny vplyv sociálne slabého prostredia na správanie žiakov /žiaci, ktorí nemajú určité výchovné návyky z domu, sú negatívnymi vzormi pre iné deti/

- odchod kvalifikovaných pedagógov za finančne výhodnejšou prácou / problém najmä pri vyučovaní cudzích jazykov a informatiky, kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov a informatiky si nájdu veľmi ľahko prácu v iných odboroch s podstatne vyšším finančným ohodnotením a s nižšou psychickou záťažou/

- vzdialenosť od mesta /riziko jednoduchej dochádzky žiakov do mestských škôl/

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku v uplynulom školskom roku boli prijatí na zvolené školy a učebné odbory /viď odsek 1d Správy/.

Príprava na výkon povolania je na našej škole systematická a pravidelná. Podobné výsledky sú aj z predchádzajúcich rokov.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie začína ráno o 7.40 hod., je prispôsobené príchodu autobusov z Mojšovej Lúčky, dolného a horného konca dediny.

Vyučovacie hodiny v dopoludňajšej smene sú 45- minútové.

Žiaci vstupujú do školy od 7.25 hod., v šatni sa prezujú, odložia si vrchný odev a obuv a odchádzajú do učební, šatne sa zamykajú.

Malé prestávky sú 10-minútové, žiaci sa väčšinou zdržiavajú v triedach. Cez prestávku po 2. vyučovacej hodine žiaci desiatujú, predtým si umyjú ruky, počas tejto veľkej prestávky si žiaci nechajú osobné veci v triede a prechádzajú sa na školskej chodbe, v prípade priaznivého počasia /v jarnom, letnom a jesennom období/ odchádzajú na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť.

Po piatej vyučovacej hodine je 5-minútová prestávka.

Šiesta vyučovacia hodina končí o 13.00 hod., o 13.20 hod. začína 7. vyučovacia hodina a krúžková činnosť.

Papiere a rôzne odpadky odkladajú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

Presun z učebne do učebne zabezpečuje dozor konajúci pedagóg, ak triedny učiteľ alebo vyučujúci neurčí inak.

WC dievčat i chlapcov sú umiestnené na prízemí i prvom poschodí. Na toaletách sú umiestnené nádoby na tekuté mydlo a papierové utierky. Nádoby sú pravidelne doplňované.

Pitná voda je v každej učebni aj na WC, žiaci sú poučení o používaní osobných hygienických potrieb, ktoré prinášajú do školy.

Na hodiny TV sa preobliekajú a prezúvajú do úboru v šatniach. Telesnú výchovu v období priaznivého počasia vyučujeme na ihriskách, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični, kde je každá trieda samostatne.

Na vyučovanie technických prác, laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a prírodopisu, výtvarnej výchovy boli žiaci a ich rodičia poučení o používaní osobitného odevu.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Aerobik s moderný tanec16 Mgr. Marcela Ondáková
Angličtina hrou pre 1. a 2. ročník11 Ing. Viera Kollárová
Floorball 3.a4.ročník11 Mgr. Jana Šindlerová
Floorball 7., 8. a 9.ročník17 Mgr. Ingrid Porubčanská
Floorballový krúžok 5. a 6.ročník11 Mgr. Renáta Bernátová
Fotografický krúžok8 Mgr. Eva Laurová
Futbalový krúžok9 Marek Janči
Hravá ruština9 Mgr. Tatiana Peťková
Mažoretky6 Mgr. Milada Šechná
Počítačový krúžok7 Mgr. Janka Slezáková
Príprava na monitor a prijím.skúšk.Slovenský jazyk11 Mgr. Paulína Mičietová
Príprava na monitor a prijímacie skúšky Matematika11 Mgr. Zuzana Gašparíková
Šikovné ručičky4 Mgr. Erika Ceterová
Výtvarná tvorivosť7 Katarína Pytlová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodinou prebiehala rôznymi formami ako:

- schôdze rady rodičov /3-krát v školskom roku formou schôdze, ale aj formou konzultácií/

- individuálnymi pohovormi pedagógov s rodičmi žiakov, najmä s rodičmi žiakov, ktorí mali výchovné alebo vzdelávacie problémy

- podujatia organizované pre rodičov a žiakov /školské akadémie, besiedky k Vianociam, spoločné výlety detí s rodičmi, žiacka diskotéka, Mikulášska besiedka, Karneval/

- poskytovanie služieb deťom, žiakom, rodičom, poradenská činnosť v úradných hodinách:

vedenie školy - každý deň od 12,30 - 15,00 hod.

počas veľkých prázdnin vždy v pondelok od 9.00-12.00 hod.

výchovný poradca - vo štvrtok od 13,00 -15,00 hod. alebo podľa dohody

triedni učitelia - počas konzltačných hodín alebo podľa dohody s rodičmi a žiakmi

školský psychológ - po dohode s rodičmi

- mailom, ktorý je uverejnený na školskej web stránke

- záujmová a klubová činnosť pre žiakov v popoludňajších hodinách prebiehala podľa osobitného rozvrhu

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Základná škola umožňuje deväť rokov základného vzdelania, záujmovú činnosť v oblasti spoločenskovednej, prírodovednej, kultúrnej a telovýchovnej.

Spolupracuje so strednými školami a odbornými učilišťami v záujme profesionálnej orientácie.

Spolupracuje s políciou, Centrom pedagogicko-psychologickej poradne, štátnou ochranou prírody, Správou NP MF, neziskovými organizáciami pri zabezpečení právneho povedomia, ekologickej výchovy, boja proti trestnej činnosti a protidrogovej výchovy.

Spolupracuje so spoločenskými organizáciami, ktoré pracujú v obci /Hasiči, Klub dôchodcov, Turisti, Telovýchovná jednota OŠK Stráňavy,Únia žien/ v rámci regionálnej výchovy.

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslava Brodňanová

V Stráňavách, 26. augusta 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria