Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Plán práce

na školský rok 2016/2017

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školyŠportovcov 342, Stráňavy
Telefón+421 41 5966 372
E-mailzs@stranavy.sk
WWW stránkazsstranavy.edupage.org
ZriaďovateľObec Stráňavy

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMiroslava Brodňanová041 5966372zs@stranavy.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Milada Šechná041 5007569zs@stranavy.sk
ZRŠ pre CVČMgr. Erika Ceterová041 5966372zs@stranavy.sk
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Milan Šechný 
pedagogickí zamestnanciMgr. Erika Ceterová 
 Ivana Mičíková 
   
ostatní zamestnanciMonika Kurtíková 
   
zástupcovia rodičovZuzana Hlavienková 
 Anna Muchová 
 Daniela Riplová 
 Janka Slezáčková 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Jaroslav Ondák 
iníPatrik Ondák 
 Ing. Dušan Daňo 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
Metodické združenie pre 1. - 4. ročníkMgr.Marcela Ondáková
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetovMgr. Zuzana Gašparíková
Predmetová komisia prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Machynová

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Miroslava BrodňanováRiaditeľka  
Mgr. Milada ŠechnáZástupkyňa  
Mgr. Erika CeterováUčiteľka2.Vedúca CVČ, Koordinátor výchova k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Renáta BernátováUčiteľka1.Koordinátor finančnej gramotnosti
Mgr. Edita ŠubováVychovávateľka  
Zita BerzákováVychovávateľka  
Mgr. Pavol HrvoľFarár  
Ing. Viera KollárováUčiteľka9.Výchovný poradca
Mgr. Zuzana GašparíkováUčiteľka Vedúca PK spoločensko-vedných predmetov
Mgr. Marcela OndákováUčiteľka3.Vedúca MZ, koordinátor zdravej výživy
Mgr. Ingrid PorubčanskáUčiteľka6.Koordinátor športových súťaží
Mgr. Janka SlezákováUčiteľka8.Koordinátor primárnej prevencie
Mgr. Zuzana MachynováUčiteľka7.Vedúca PK prírodovedných predmetov
Mgr. Zuzana MajerníkováUčiteľka4.Koordinátor environmentálnej výchovy a prevencie
Mgr. Tatiana PeťkováUčiteľka  
Mgr. Eva LaurováUčiteľka5. 

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov231720121317212112156
z toho ŠVVP0000121105
z toho v ŠKD229900000040

Organizácia školského roka

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016.

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6 . septembra 2016.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 23. januára 2017.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 a končí sa 30. júna 2017.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2017.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné28.10. 2016 - 31. 10. 2016
vianočné23. 12. 2016 - 05. 01. 2017
polročné03. 02. 2017
jarné27. 2. 2017 - 03. 03. 2017
veľkonočné13. 04. 2017 - 18. 04. 2017
letné03. 07. 2017 - 31. 08. 2017

Kalendár akcií školy

Plán výletov a exkurzií:

1. stupeň

- Jahodové háje /máj, jún, 1. a 4.ročník/

- ZOO v Bojniciach /máj, jún, 2. a 3.ročník/

2. stupeň

EXKURZIE

- Národná rada Bratislava /október, 9.ročník/

- Diagnostický ústav Lietavská Lúčka /október, 9.ročník/

- Banská Štiavnica /november, 7. a 9.ročník/

- Múzeum Banská Bystrica /apríl, 9.ročník/

- Levice Atlantis center /október, 5., 6., 7. ročník/

- Topolčianky, Arborétum /máj, 5., 6., 7. ročník/

- Moravský kras /máj, 7., 8., 9. ročník/

- Martin, Matica Slovenská /február, 5., 6. ročník/

- Uhrovec /marec, 7., 8., 9. ročník/

- Viedeň - Schonnbrun /máj, 5.-9.ročník/

ŠKOLSKÉ VÝLETY

- Oravský podzámok /5., 6., 7. ročník/

- Tatry /8. ročník/

- Kunerád /9. rčoník/

Súťaže:

- "ProSlavis" /tvorba školských časopisov/

- Detská divadelná Žilina

- Detská rozprávková Žilina

- Vráťme knihy do škôl

- Tvoríme vlastnú knihu

- Čitateľský oriešok

- Všetkovedko

- Šaliansky Maťko /recitačná súťaž/

- Hviezdoslavov Kubín /recitačná súťaž/

- Európa v škole /literárna súťaž, multimediálne práce/

- Strom života

- O pohár predsedu ŽSK Juraja Blanára /futbalový turnaj/

- Pytagoriáda

- Matematický klokan

- Rozprávkové vretienko /literárna súťaž/

- Výtvarné súťaže / Vianočné tradície, Fašiangy, Vesmír očami detí, Namaľuje najkrajšie vajíčko, Moje rodné mesto Žilina, Európa v škole/

- Olympiáda ľudských práv

- Beh do Strečnianskych schodov

- Biologická olympiáda

- Biblická olympiáda

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty

V školskom roku 2016/2017 zorganizujeme divadelné predstavenia, filmové predstavenia a vychovné koncerty podľa ponuky divadiel a hudobných agentúr:

-


DátumNázovOrganizuje /zodpovednosť/
16. september 2016Tvorivé dielneRŠ, ZRŠ
25. september 2016Európsky deň jazykov /rozhlasové vysielanie/Vyučujúce cudzích jazykov, p. Kollárová
Október2016ŠarkaniádaVyučujúci 1. - 4. ročníka, vychovávateľky
6. december 2016Stretnutie s Mikulášom, Kinder partyŽiaci 9.ročníka
21. december 2016Posedenie pri jedličke, Hudobné Vianoce /vianočný koncert/Žiaci 9. ročníka, triedni učitelia
26. február 2017Karneval Žiaci 9. ročníka, všetci vyučujúci
1. júna 2017Medzinárodný deň detí, športové aktivityRŠ, ZRŠ, Rada rodičov, všetci vyučujúci
16. október 2016Svetový deň jablka /rozhlasové vysielanie/Triedni učitelia, p. Ondáková
November 2016Vyrezávanie masiek z tekvícVyučujúci výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a predmetu Svet práce
November 2016Pasovanie za prvákovVyučujúca 1. ročníka
November 2016Lampiónový sprievodTriedni učitelia 1. - 6. ročníka
December 2016Pečenie medovníčkovRŠ, ZRŠ, Mgr. Renáta Bernátová
December 2016Floorballový turnajMgr. Ingrid Porubčanská
Január - február 2017Stavanie pevností zo snehuVyučujúci 1. - 9. ročníka
Február - marec 2017Lyžiarsky kurzMgr. Ingrid Porubčanská
Marec 2017Týždeň detskej knihy /rozhlasové vysielanie/, Andersenova nocVyučujúci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučujúce 1. - 4. ročníka
Máj 2017Škola v prírode /3. a 4. ročník/Mgr. Zuzana Majerníková, Mgr. Marcela Ondáková
Apríl - máj 2017Týždeň Zeme /čistenie potokov v obci/Mgr. Eva Laurová, Mgr. Erika Ceterová
Jún 2017Súťaž vo vybíjanej chlapcov a dievčatMgr. Ingrid Porubčanská
Apríl 2017Zápis žiakov do 1. ročníkaRŠ, ZRŠ, vyučujúce 1. - 4. ročníka
7. apríl 2017Deň zdraviaMgr. Marcela Ondáková
28. máj 2017Svetový deň mliekaMgr. Marcela Ondáková
8. október 2016Beh od pamätníka k pamätníku
December 2016Vianočný jarmok, Jasličková pobožnosťvyučujúci výtvarnej výchovy, výchovy umenia, Mgr. Zuzana Majerníková

Kalendár porád

TermínDruh porady
19. septembra 2016Pedagogická rada - schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach vých.-vzdel. činnosti za škoslký rok 2015/2016, celoročného plánu práce školy, plánu výchovného poradcu a plánu klubu detí
3. októbra 2016Pracovná porada - zhodnotenie plnenia úloh za mesiac september, hlavné úlohy na mesiac október, príprava účelových cvičení a didaktických hier
21. novembra 2016Pedagogická rada - prehodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok 2016/2017
12. decembra 2016Pracovná porada - prehodnotenie plnenia úloh za mesiac november, december, príprava ukončenia kalendárneho roka 2016
23. januára 2017Pedagogická rada - klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, správanie, dochádzka za 1. polrok 2016/2017
6. februára 2017Pedagogická rada - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školy za 1. polrok, hlavné úlohy na mesiac február 2017
24. apríla 2017Pedagogická rada - prehodnotenie úrovne prospechu, dochádzky, správania žiakov jednotlivých tried za 3. štvrťrok 2016/2017
15. mája 2017Pracovná porada - príprava MDD, didaktických hier a účelových cvičení, zhodnotenie plnenia úloh za mesiace apríl - máj
22. júna 2017Pedagogická rada - klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. správania, dochádzky za školský rok 2016/2017
29. júna 2017Pedagogická rada - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školy za školský rok 2016/2017, správa výchovného poradcu a vyhodnotenie plnenia úloh v klube detí

SWOT analýza

Silné stránky školy

- prevláda mladý kolektív učiteľov, ktorí sú ochotní stále sa vzdelávať, pracovať na svojom profesijnom raste

- dobrá tímová práca

- dostatok priestorov pre špecialne učebne /jazykové laboratórium, dve počítačové triedy, fyzikálno-chemické laboratórium, kuchynka pre špecifickú prípravu dievčat, telocvičňa, knižnica/

- široká ponuka záujmových krúžkov pod vedením pedagógov a rodičov

- individuálny prístup, zapájanie do rôznych súťaží

- usporiadanie kultúrnych podujatí

- spolupráca s viacerými inštitúciami

- učivo sa dá odučiť mimo školy - posilňovňa, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, múzeum, knižnica

- zapájanie sa do mimoškolských akcií - organizovaných školou, obcou, miestnymi organizáciami, súťaže a olympiády

- priaznivé umiestnenie školy pre rozvoj environmentálnej výchovy

- spolupráca základnej školy s materskou školou

- estetická stránka školy

Slabé stránky školy

- slabé využitie pozývania odborníkov, pamätníkov

- nedostatok financií

- problémy so vzdelávaním detí zo znevýhodneného prostredia

- nedostatok pedagógov kvalifikovaných na všetky predmety

Príležitosti

- spolupráca s inými základnými školami

- možnosť organizovania kurzov plávania

- možnosť interaktívnych stránok

- vužitie výučbových programov

- spolupráca s organizáciami obce

Ohrozenia

- klesajúci počet žiakov

- nedostatok sponzorov

- nízke dotácie

- nemotivujúce rodinné prostredie /sociálne znevýhodnené/, negatívne prejavy správania sa, agresivita

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

- Pokračovať v realizácii monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 5. a 9. ročník základnej školy.

Zodpovedné: vedenie školy

- Zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. Monitorovať zmeny v správaní žiakov. Riešiť problémy spolu s výchovnou poradkyňou, školským špeciálnym pedagógom a psychológom z CPPP v Žiline.

Zodpovedné: vedenie školy, výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg

- Vypracovať Plán preventívnych aktivít a koordinácia prevencie drogovej závislosti v školskom roku 2016/2017.

Vysvetľovať žiakom negatívne vplyvy závislosti na drogách, sledovať v škole príznaky závislosti u žiakov.

Spolupracovať so strediskom LÚČ.

Zodpovedná: Mgr. Janka Slezáková

Prevenciu drogogvých závislostí realizovať aj ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Realizovať preventívne aktivity, programy a projekty v rámci prevencie nežiadúcich javov ako je záškoláctvo, šikanovanie, zvýšené násilie.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach ohrozeným deťom.

Zodpovední: triedni učitelia

- Zamerať sa na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania. Realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočniť besedu s psychológom /alebo lekárom/ a vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS.

Zodpvedná: Mgr. Erika Ceterová, výchovná poradkyňa, vyučujúci etickej výchovy, náboženstva, prírodovedy a biológie

- Prevenciu a riešenie problémových prípadov v oblasti šikanovania konzultovať s dborníkmi CPPP , prípadne na webovej stránke www.ochranadeti.sk

Zodpovedné: vedenie školy

- V oblasti ľudských práv, práv dieťaťa spolupracovať s mimovládnymi organizáciami.

Zodpovedné: Mgr. Tatiana Peťková

- V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia, budeme pokračovať v realizácii úloh Zdravá škola, Strom života. Spolupracovať s SČK, Ligou proti rakovine.

Zodpovední: všetci vyučujúci

V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity organizovať voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.

Zodpovední: Mgr. Marcela Ondáková, vyučujúci biológie, prírodovedy, telesnej výchovy

- Vytvoriť projekty,rozhlasové vysielania, besedy ku Svetovému dňu výživy /16.10./, Svetovému dňu mlieka /28.5./, Dňu zdravia /7.4./.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Spolupracovať so Slovenským Červeným krížom, Ligou proti rakovine, zapojiť sa do akcie Deň narcisov.

Zodpovedná: ZRŠ

- Vypracovať plán environmentálnej výchovy, využiť programy a projekty mimovládnych organizácií.

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Majerníková

- Naďalej venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia školskej úspešnosti, spolupracovať so zriaďovateľom a rodičmi.

Zodpovední: triedni učitelia, výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg

-Intenzívnu pozornosť venovať problematike disrkiminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intoleranice v predmetoch občianska náuka, etická výchova, náboženksá výchova. Využívať metodické materiálly Tolerancia - základný kameň mieru, Ľudské práva, Zážitkové vyučovanie.

Zodpovední: Mgr. Janka Slezáková, Mgr. Marcela Ondáková, Mgr. Tatiana Peťková, Mgr. Ingrid Porubčanská

- Aktívne využívať školskú knižnicu a podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Gašparíková, všetci vyučujúci

- Pokračovať v tvorbe školských časopisov, prezentovať prácu školy, prispievať do Stráňavských zvestí a Žilinského večerníka.

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Gašparíková

- Vytvoriť primerané podmienky pre prácu výchovného poradcu, dbať na koordináciu práce výchovného poradcu, psychológa, koordinátora protidrogovej prevencie i osobný kontakt s rodičmi.

Zodpovední: riaditeľka školy, výchovný poradca

- Na 2. stupni vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúcia a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- V ŠKD zabezpečiť pre deti záujmovú činnosť podľa výchovného programu, zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Zodpovedná: vychovávateľky ŠKD

- V ŠKD pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov. Zintenzívniť spoluprácu s rodinou.

Zodpovedná: vychovávateľky ŠKD

- Zabezpečiť propagáciu zdravej výživy. Realizovať projekt "Školské ovocie" a "Mliečny program".

Zodpovedná: vedúca ŠJ, ZRŠ

- Zabezpečiť pedagogický dozor nad žiakmi v ŠJ.

Zodpovedná: ZRŠ

- Zabezpečiť a organizovať plavecký výcvik pre žiakov 3., 4., 7. a 8. ročníka

Zodpovedná: triedni učitelia

- Zabezpečiť a zorganizovať školu v prírode pre žiakov 3. a 4.ročníka

Zodpovední: triedni učitelia 3. a 4. ročníka

- Zabezpečiť a organizovať lyžiarsky kurz pre žiakov 7., 8., 9. ročníka.

Zodpovedná: Mgr. Ingrid Porubčanská

- Zapájať žiakov do súťaží a olympiád.

zodpovední: všetci vyučujúci

- Zvýšenú pozornosť venovať žiakom 5. ročníka /prechod z 1. stupňa na 2. stupeň ZŠ/

Zodpovední: vyučujúci 4. a 5. ročníka

- Uplatňovať také metódy a formy práce, ktoré budú u žiaka rozvíjať tvorivosť, samostatnosť, aktivitu.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Pri výučbe cudzích jazykov používať Európske jazykové portfólio, organizovať školské jazykové kolá olympiád v cudzích jazykoch, zapojiť žioakov do projektu Erazmus+

Zodpovední: Mgr. Janka Slezáková, Ing, Viera Kollárová, vyučujúci cudzích jazykov

- Rozvíjať u žiakov estetické cítenie a vkus pre krásu.

Zodpovední: vyučujúci výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a VUM

- Zvyšovať u žiakov telesnú zdatnosť a telesnú kultúru, podporovať všestranný rozvoj telesnej kultúry, nadviazať na športovú tradíciu našej obce

Zodpovední:vyučujúci telesnej výchovy

- Podporovať u žiakov kladný vzťah k práci, zapájať ich do verejnoprospešných prác.

Zodpovední: ZRŠ, vyučujúci predmetov techniky a svet práce

- Pozornosť venovať dopravnej výchove /ŠKD, vychádzky, výylety a exkurzie, cvičenia na dopravnom ihrisku, účelové cvičenia, didaktické hry, výtvarné a literárne práce, dopravné súťaže/

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Pozornosť venovať rozvoju počítačovej gramotnosti

Zodpovední:vyučujúci informatickej výchovy a informatiky

- Pozornosť venovať rozvoju finančnej gramotnosti

Zodpovední: Mgr. Renáta Bernátová, Ing. Viera Kollárová

- Rozvíjať kompetencie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa.

Dodržiavanie demokratických vzťahov a princípov humanizmu.

Sledovať správanie žiakov, negatívne javy odstraňovať, sledovať dochádzku žiakov, prehodnocovať absencie, venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia /návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke/.

Zodpovední: RŠ, výchovný poradca, Mgr. Janka Slezáková

- Vypracovať Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pripraviť besedy k tejto problematike.

Zodpovedná: Mgr. Erika Ceterová

- Vo výchovnej oblasti činnosti ŠKD a pri utváraní záujmových krúžkov prihliadať na záujmy detí a dobrovoľnosť.

Zodpovední: vychovávateľky ŠKD, vedúci záujmových krúžkov

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Spolupráca s rodičmi prebieha rôznymi formami - schôdze Rady rodičov /tri-krát do roka/, individuálne konzultácie, pravidelné podujatia organizované pre rodičov a žiakov /besiedky, karneval, MDD/.

Škola pri organizovaní rôznych aktivít a projektov ďalej spolupracuje s Radou školy, Obecným úradom Stráňavy, Centrom pedagogickopsychologického poradenstva v Žiline, s miestnym športovým klubom, miestnym klubom dôchodcov, Dobrovoľným hasičským zborom, policajným zborom a okresným strediskom LÚČ.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Škola využíva vlastnú dvojpodlažnú budovu, telocvičňu a jedáleň s kuchyňou, multifunkčé ihrisko, enviro-učebňu.

V budove je 17 učební, z toho 9 kmeňových, ostatné sú špecializované - 2 počítačové učebne s interaktívnymi tabuľami /32 počítačov/, jazykové laboratórium s interaktívnou tabuľou, fyzikálno-chemické laboratórium s interaktívnou tabuľou, kuchynka /učebňa špecifickej prípravy dievčat/, školská dielňa, školský klub.

Sedem kmeňových tried má interaktívnu tabuľu, notebook a Wifi pripojenie.

Na prízemí sú k dispozícii šatne pre jednotlivé triedy, na každom poschodí sú zrekonštruované hygienické zariadenia.

Pre výučbu telesnej výchovy a pohybových krúžkov má škola k dispozícii miestny futbalový štadión a multifunkčné ihrisko. V roku 2008 pribudla posilňovňa.

Od roku 2012 škola využíva environ-učebňu, vybudovanú pri Základnej škole.

V roku 2016 bola zrekonštruovaná knižnica, v ktorej pravidelne obnovujeme knižný fond.

Od októbra 2012 varíme v školskej jedálni dietnu stravu pre celiatikov.

Projekty

Projekt INFOVEK

Projekt internetizácie škôl v SR - v rámci neho pracovali žiaci na počítačoch:

- na hodinách technickej výchovy - základy práce s počítačom

- na hodinách informatickej výchovy a informatiky

- v popoludňajších hodinách - práca s internetom v záujmových krúžkoch

- na odborných hodinách

- wifi pripojenie v každej učebni.

Projetk Strom života

Zameraný na ochranu životného prostredia

Projekt "Dotýkať sa prírody všetkými zmyslami"

V rámci projektu sme získali finančnú dotáciu z rozpočtu ŽSK na vybudovanie učebne v prírode /drevené stoly a lavice/, okolo ktorých vysadíme dreviny, kry a trvalky, ktoré sú obsahom vzdelávania v rámci nášho ŠkVP. Tento školský rok postavíme prístrešok na zakrytie stolov a lavíc.

Tvorím vlastnú knihu

Projekt podporujúci tvorivosť detí a mládeže a rozvíjajúci ich záujem o literárnu tvorbu.

Digitálne vzdelávanie

Národný projekt na tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov a vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti. Škola tiež získa sadu technického vybavenia /1 interaktívnu tabuľu, notebook a ozvučenie/.

Moderné vzdelávanie - zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

Školenie učiteľov zamerané na inovatívne formy a metódy vzdelávania prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít. Škola získa sadu pomôcok telovýchovného náradia.

Ovocie - zelenina

Každý žiak dostane 1x týždenne ovocie /200 g/ a ovocnú šťavu /200 ml/.

Školský mliečny program

Každý žiak dostane 1x týždenne mliečny nápoj alebo jogurt alebo tvaroháčik podľa.

Projekt revitalizácie a elktronizácie školskej knižnice - Kniha je záhradou, ktorú si môžeme nosiť so sebou

Budovanie a obnovenie knižného fondu o nové knihy s cieľom rozvíjať čitateľskú a kultúrnu gramatnosť.

Centrum voľného času pri Základnej škole Stráňavy

Od 1. januára 2013 pri našej škole pracuje centrum voľného času zameraný na voľnočasové aktivity žiakov.

Projek zahraničnej spolupráce - Euroregión Beskydy /Polanka Wielka, Fričovice/

Projekt je zameraný na elektronickú komunikáciu žiakov, organizovanie stretnutí žiakov a pedagógov, propagáciu etnického a kultúrneho dedičstva a spoznávanie regiónov /Poľsko, Česko/.

Revitalizácia krojov detského folklórneho súboru Hýrovček /ŽSK/

Zachovávanie ľudových tradícií, propagácia ľudovej kultúry v rámci regionálnej výchovy.

Modernizácia regionálnej učebne ZŠ v Múzeu Malofatranskej operácie

Cieľom projektu je umožniť žiakom školy bližšie sa oboznamovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s históriou obce i rozvojom obce pred i po 2.svetovej vojne. Z prostriedkov projektu budú zakúpené: počítač, dataprojektor a CD nosiče.

Moja família

Škola získala výučbové podklady, znalostný test a internetovú hru, ktoré vhodnou formou zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Je zameraný na tvorbu Školského vzdelávacieho programu, na sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov.

Z prostriedkov projektu sme získali 1 interaktívnu tabuľu s notebookom do základnej školy a 1 intraktívnu tabuľu s notebookom a farebnú tlačiareň do materskej školy.

Projekt "Škola bez bariér"

Získali sme finančné prostriedky na zakúpenie schodolezu pre žiakov s telesným postihnutím.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Floorball 3.a4.ročníkMgr. Renáta Bernátová
Floorball 7., 8. a 9.ročníkMgr. Ingrid Porubčanská
Floorballový krúžok 5. a 6.ročníkMgr. Tatiana Peťková
Fotografický krúžokMgr. Eva Laurová
Futbalový krúžokMarek Janči
Hravá angličtinaIng. Viera Kollárová
HýrovčekMgr. Zuzana Majerníková
MažoretkyMgr. Milada Šechná
Moderný tanec s pompónmiMgr. Marcela Ondáková
Počítačový krúžokMgr. Janka Slezáková
Príprava na monitor a prijím.skúšk.Slovenský jazykMgr. Zuzana Gašparíková
Príprava na monitor a prijímacie skúšky MatematikaMgr. Zuzana Machynová
Spevácky s gitarouKatarína Pytlová
Šikovné ručičkyMgr. Erika Ceterová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Vyučovanie začína ráno o 7.40 hod., je prispôsobené príchodu autobusov z Mojšovej Lúčky, dolného a horného konca dediny.

Vyučovacie hodiny v dopoludňajšej smene sú 45- minútové.

Žiaci vstupujú do školy od 7.25 hod., v šatni sa prezujú, odložia si vrchný odev a obuv a odchádzajú do učební, šatne sa zamykajú.

Malé prestávky sú 10-minútové, žiaci sa väčšinou zdržiavajú v triedach. Cez prestávku po 2. vyučovacej hodine žiaci desiatujú, predtým si umyjú ruky, počas tejto veľkej prestávky si žiaci nechajú osobné veci v triede a prechádzajú sa na školskej chodbe, v prípade priaznivého počasia /v jarnom, letnom a jesennom období/ odchádzajú na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť.

Po piatej vyučovacej hodine je 5-minútová prestávka.

Šiesta vyučovacia hodina končí o 13.00 hod., o 13.20 hod. začína 7. vyučovacia hodina a krúžková činnosť.

Papiere a rôzne odpadky odkladajú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

Presun z učebne do učebne zabezpečuje dozor konajúci pedagóg, ak triedny učiteľ alebo vyučujúci neurčí inak.

WC dievčat i chlapcov sú umiestnené na prízemí i prvom poschodí. Na toaletách sú umiestnené nádoby na tekuté mydlo a papierové utierky. Nádoby sú pravidelne doplňované.

Pitná voda je v každej učebni aj na WC, žiaci sú poučení o používaní osobných hygienických potrieb, ktoré prinášajú do školy.

Na hodiny TV sa preobliekajú a prezúvajú do úboru v šatniach. Telesnú výchovu v období priaznivého počasia vyučujeme na ihriskách, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični, kde je každá trieda samostatne.

Na vyučovanie technických prác, laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a prírodopisu, výtvarnej výchovy boli žiaci a ich rodičia poučení o používaní osobitného odevu.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
FunkčnéMgr. Milada Šechnáseptember 2015MPC Bratislava
KvalifikačnéMgr. Tatiana Peťkováseptember 2016 - jún 2018UK Bratislava
AdaptačnéMgr. Edita Šubováseptember 2016 - jún 2017ZŠ s MŠ Stráňavy
InovačnéAnna Lončíkováseptember 2015MPC Bratislava
ŠpecializačnéIng. Viera Kollárováseptember 2015MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Zuzana Gašparíkovájanuár 2017MPC Bratislava
KvalifikačnéIng. Viera Kollárováseptember 2011ŠJŠ Žilina
KvalifikačnéMgr. Janka Slezákováseptember 2011ŠJŠ Žilina

Vnútroškolská kontrola

Vnútorný systém kontroly je daný legislatívou - zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kritéria hodnotenia učiteľa:

1. vo vzťahu k žiakom:

- vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov

- vie motivovať k učeniu

- rozvíjať logické myslenie, kritické myslenie, tvorivosť

- rozvíja samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu

- rozvíja spoluprávu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu

- pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami

- rešpektuje názory žiakov

2. vo vzťahu k edukačnému procesu

- vie určiť edukačné ciele

- vie vybrať metódy, formy v náväznosti na zvolené ciele

- využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie

- hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka

- vie určiť kritériá hodnotenia

- vytvára dobrú klímu v triede

- vie riešiť konflikty v triede

- je žiakmi akceptovaný

3. vo vzťahu k sebarozvoju

- pozná svoje silné a slabé stránky

- darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi

- vie komunikovať s inými organizáciami

- absolvuje rôzne formy kontinuálneho vzdelávania

- dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole implementovať

- využíva IKT vo výchovno-vzdelávacom procese

- vie pracovať v tíme

- podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov

4. vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu

- vedie správne pedagogickú dokumentáciu

- dodržiava zákonník práce, vnútorný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

- podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní

- dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach

Hodnotenie pedagogických zamestnancov bude vykonávané na základe:

- pozorovania /hospitácie/

- rozhovoru

- výsledkov žiakov

- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti

- vzájomného hodnotenia učiteľov /vzájomné hospitácie/

Plán vnútroškolskej kontroly:

September:

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola dodržiavania BOZP

- kontrola tematických výchovno-vzdelávacích plánov

- kontrola práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola plnenia úloh a uznesenia z pracovných porád

- kontrola činnosti triednych rodičovských združení, plenárneho zhromaždenia rodičovského združenia, rady školy

Október:

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola nadčasových hodín

- kontrola

práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, stanoveného pracovného času a prestávok pedagógmi i žiakmi, príchody do školy

- hospitácie

RŠ - slovenský jazyk, AJ

ZRŠ - slovenský jazyk ISCED 1, dejepis, ŠKD

November:

- kontrola prístupu k slaboprospievajúcim žiakom

- kontrola využívania didaktickej techniky a učebných pomôcok

- kontrola triednej dokumentácie, vyhodnotenie dochádzky žiakov do školy

- kontrola práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola čistoty školských priestorov

- kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok - hodnotiaca porada

- kontrola práce ŠKD

- kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov - hospitácie

RŠ - informatická výchova, informatika, telesná výchova ISCED 2

ZRŠ - matematika ISCED 1, prírodoveda /4. ročník /

December:

- kontrola rozvíjania medziľudských vzťahov, tolerancie

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- každodenné obhliadky interiérov budov školy, sledovanie čistoty priestorov, teploty v učebniach, osvetlenia, bezpečnostných predpisov, šetrenie energiami

- kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov - hospitácie

RŠ - prírodoveda ISCED 1, ŠKD

ZRŠ - vlastiveda, fyzika, chémia

Január:

- kontrola plnenia úloh a plánu práce

- kontrola plnenia projektu

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- kontrola archivácie dokumentov

Február:

- kontrola objektov BOZP

- kontrola nadčasových hodín

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola plnenia plánu práce školy za 1.polrok - porada

- kontrola práce MZ, PK

- kontrola zapájania žiakov do VV procesu, motivačné prvky - hospitáie

RŠ - dejepis, občianska náuka

ZRŠ - pracovné vyučovanie, zemepis

Marec:

- kontrola estetickej úrovne tried, chodieb, a okolia školy

- kontrola prístupu k slabo prospievajúcim žiakom, k žiakom s poruchami učenia

- kontrola funkčnosti dozorov a dodržiavania pracovnej disciplíny

- každodenné obhliadky interiérov budov školy, sledovanie čistoty priestorov, teploty v učebniach, osvetlenia, bezpečnostných predpisov, šetrenie enegiami

- kontrola zapájania žiakov do VV procesu, motivačné prvky - hospitácie

RŠ - technika, matematika ISCED 2

ZRŠ - výchova umením, ŠKD

Apríl:

- kontrola využívania didaktickej techniky a učebných pomôcok

- kontrola spolupráce s CPPP, CVČ a i.

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- sledovanie úrovne výsledkov žiakov

- kontrola dodržiavania tematických výchovno-vzdelávacích plánov

RŠ - slovenský jazyk ISCED 2, nemecký jazyk

ZRŠ - matematika ISCED 1, biológia

Máj:

- kotrola plnenia úloh

- kontrola prípravy na ŠVP a zaraďovanie prvkov OČAP

- kontrola triednej kokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- kontrola dodržiavania tematických výchovno-vzdelávacích plánov, efektívnosti - hospitácie

RŠ - telesná výchova ISCED 2

ZRŠ - výchovy ISCED 1

Jún:

- kontrola plnenia plánu práce

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola výstupných testov a previerok

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- kontrola ukončenia a odovzdávania písomností

- kontrola ekonomického úseku

- kontrola pripravenosti školy na ukončenie školského roku

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslava Brodňanová

V Stráňavách, 19. septembra 2016

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 19. septembra 2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria