Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Plán práce

na školský rok 2017/2018

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školyŠportovcov 342, Stráňavy
Telefón+421 41 5966 372
E-mailzs@stranavy.sk
WWW stránkazsstranavy.edupage.org
ZriaďovateľObec Stráňavy

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Miroslava Brodňanová041/5966372zs@stranavy.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Milada Šechná041/5007569zs@stranavy.sk
ZRŠ pre CVČMgr. Erika Ceterová041/5966372zs@stranavy.sk
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Renáta Bernátová 
pedagogickí zamestnanciTatiana Illovská 
   
ostatní zamestnanciMonika Kurtíková 
   
zástupcovia rodičovZuzana Hlavienková 
 Tomáš Kopřiva 
 Daniela Riplová 
 Janka Slezáčková 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Marián Duchoň 
iníIng. Stanislava Berzáková 
 Ing. Dušan Daňo 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
Metodické združenieMgr. Marcela Ondáková
Predmetová komisia pre spoločenskovedné predmetyMgr. Zuzana Gašparíková
Predmetová komisia pre prírodovedné predmetyMgr. Zuzana Machynová

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Miroslava BrodňanováRiaditeľka  
Mgr. Milada ŠechnáZástupkyňa  
Mgr. Renáta BernátováUčiteľka2.Koordinátor finančnej gramotnosti
Mgr. Erika CeterováUčiteľka3.Vedúca CVČ, Koordinátor výchova k manželstvu a rodičovstvu, Zelená škola
Ing. Michaela DuchoňováVychovávateľka  
Mgr. Zuzana GašparíkováUčiteľka Vedúca knižnice, PK spoločenskovedných predmetov, Koordinátor literárnych súťaží pre 2. stupeň
Mgr. Pavol HrvolUčiteľ  
Ing. Viera KollárováUčiteľka5.Výchovný poradca, Koordinátor pre cudzie jazyky
Andrea KučeríkováVychovávateľka Asistent učiteľa
Mgr. Eva LaurováUčiteľka6.Koordinátor Zelenej školy a biologicko-geografických súťaží, E-tweening
Mgr. Zuzana MachynováUčiteľka8.Vedúca PK prírodovedných predmetov, Koordinátor matematických súťaží
Mgr. Zuzana MajerníkováUčiteľka1.Koordinátor enviromentálnej výchovy
Mgr. Ingrid MoravčíkováUčiteľka7.Koordinátor športových a dejepisných súťaží
Mgr. Marcela OndákováUčiteľka4.Vedúca MZ, Koordinátor zdravej výživy
Mgr. Tatiana PeťkováUčiteľka Zelená škola
Mgr. Zuzana SamcováUčiteľka Špeciálny pedagóg
Mgr. Janka SlezákováUčiteľka9.Koordinátor primárnej prevencie, cudzích jazykov
Mgr. Edita ŠubováVychovávateľka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov172217201313182119160
z toho ŠVVP0000012115
z toho v ŠKD1521530000044

Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4 . septembra 2017.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5 . septembra 2017.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22 . januára 2018.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21 . júna 2018.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné30.10.2017 - 31.10.2017
vianočné23.12.2017 - 05.01. 2018
polročné02.02.2018
jarné19.02.2018 - 23.02.2018

Kalendár akcií školy

Plán výletov a exkurzií:

1. stupeň

- Spišský hrad /máj, jún, 3. a 4. ročník/

- Demänovská jaskyňa Slobody /máj, jún, 3. a 4. ročník/

- Jahodové háje /máj, jún, 1. a 2.ročník/

2. stupeň

EXKURZIE

- Národná rada Bratislava /október, 9.ročník/

- Diagnostický ústav Lietavská Lúčka /apríl, 9.ročník/

- Múzeum Banská Bystrica /máj, 9.ročník/

- Martin, Matica Slovenská /február, 5., 6. ročník/

ŠKOLSKÉ VÝLETY

- Tatry /máj, 7.ročník/

- Trenčín /máj, 5.ročník/

- Tatralandia /máj, 9.ročník/

- Bojnice /máj, 6.ročník/

- Zlín /máj, 9.ročník/

Súťaže:

- "ProSlavis" /tvorba školských časopisov/

- Detská divadelná Žilina

- Detská rozprávková Žilina

- Vráťme knihy do škôl

- Tvoríme vlastnú knihu

- Čitateľský oriešok

- Všetkovedko

- Šaliansky Maťko /recitačná súťaž/

- Hviezdoslavov Kubín /recitačná súťaž/

- Európa v škole /literárna súťaž, multimediálne práce/

- Strom života

- O pohár predsedu ŽSK Juraja Blanára /futbalový turnaj/

- Pytagoriáda

- Matematický klokan

- Rozprávkové vretienko /literárna súťaž/

- Výtvarné súťaže / Vianočné tradície, Fašiangy, Vesmír očami detí, Namaľuje najkrajšie vajíčko, Moje rodné mesto Žilina, Európa v škole/

- Olympiáda ľudských práv

- Beh do Strečnianskych schodov

- Biologická olympiáda

- Biblická olympiáda

- Shakespeare´s day, recitačná súťaž v anglickom jazyku

- Olympiáda v slovenskom jazyku (8., 9. ročník)

- Matematická olypiáda (5.-9.ročník)

- Maks - matematická súťaž (5.-9. ročník)

- Medzinárodný deň školských knižníc, súťaž o najlepšie podujatie

- Technická olympiáda (8. - 9. ročník)

- Dejepisná olympiáda (6.ročník)

- Einsteinteen (5. - 9. ročník)

- Detský čin roka

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty

V školskom roku 2017/2018 zorganizujeme divadelné predstavenia, filmové predstavenia a vychovné koncerty podľa ponuky divadiel a hudobných agentúr


DátumNázovOrganizuje /zodpovednosť/
14. september 2017Športový deň, predstavenie PsíčkovoRŠ, ZRŠ
27. september 2017Európsky deň jazykov /tvorivé aktivity/Vyučujúce cudzích jazykov, p. Kollárová, p. Slezáková
Október2017ŠarkaniádaVyučujúci 1. - 4. ročníka, vychovávateľky
6. december 2017Stretnutie s Mikulášom, prestavenie VianoceŽiaci 9.ročníka
22. december 2017Posedenie pri jedličke, filmové predstavenieŽiaci 9. ročníka, triedni učitelia
február 2018Karneval Žiaci 9. ročníka, všetci vyučujúci
1. júna 2018Medzinárodný deň detí, tvorivé dielneRŠ, ZRŠ, Rada rodičov, všetci vyučujúci
16. október 2017Svetový deň jablka /rozhlasové vysielanie/Triedni učitelia, p. Ondáková
November 2017Vyrezávanie masiek z tekvícVyučujúci výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a predmetu Svet práce
November 2017Pasovanie za prvákovVyučujúca 1. ročníka
November 2017Lampiónový sprievodTriedni učitelia 1. - 6. ročníka
December 2017Pečenie medovníčkovRŠ, ZRŠ, Mgr. Renáta Bernátová
Apríl 2018Floorballový turnajMgr. Ingrid Moravčíková
Január - február 2018Stavanie pevností zo snehuVyučujúci 1. - 9. ročníka
Február - marec 2018Lyžiarsky kurzMgr. Ingrid Moravčíková
Marec 2018Týždeň detskej knihy /rozhlasové vysielanie/, Andersenove popoludnieVyučujúci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučujúce 1. - 4. ročníka
Apríl - máj 2017Týždeň Zeme /čistenie potokov v obci/Mgr. Eva Laurová, Mgr. Erika Ceterová
Jún 2018Súťaž vo vybíjanej chlapcov a dievčatMgr. Ingrid Porubčanská
Apríl 2018Zápis žiakov do 1. ročníkaRŠ, ZRŠ, vyučujúce 1. - 4. ročníka
7. apríl 2018Deň zdraviaMgr. Marcela Ondáková
28. máj 2018Svetový deň mliekaMgr. Marcela Ondáková
október 2017Beh od pamätníka k pamätníku
December 2017Vianočný jarmok, Jasličková pobožnosťvyučujúci výtvarnej výchovy, výchovy umenia, Mgr. Marcela Ondáková
23. október 2017Medzinárodný deň školských knižnícp. Mgr. Zuzana Gašparíková
27.október 2017Olympiáda zo slovenského jazyka, školské kolop. Mgr. Zuzana Gašparíková

Kalendár porád

TermínDruh porady
18. septembra 2017Pedagogická rada - schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach vých.-vzdel. činnosti za škoslký rok 2016/2017,celoročný plán školy
5. októbra 2017Pracovná porada - zhodnotenie plnenia úloh za mesiac september, hlavné úlohy na mesiac október, príprava účelových cvičení a didaktických hier, schválenie celoročného plánu školy, výchovného plánu ŠKD, plány jednotlivých koordinátorov
20. novembra 2017Pedagogická rada - prehodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok 2017/2018
11. decembra 2017Pracovná porada - prehodnotenie plnenia úloh za mesiac november, december, príprava ukončenia kalendárneho roka 2017
22. januára 2018Pedagogická rada - klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, správanie, dochádzka za 1. polrok 2017/2018
5. februára 2018Pedagogická rada - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školy za 1. polrok, hlavné úlohy na mesiac február 2018
23. apríla 2018Pedagogická rada - prehodnotenie úrovne prospechu, dochádzky, správania žiakov jednotlivých tried za 3. štvrťrok 2017/2018
14. mája 2018Pracovná porada - príprava MDD, didaktických hier a účelových cvičení, zhodnotenie plnenia úloh za mesiace apríl - máj
21. júna 2018Pedagogická rada - klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. správania, dochádzky za školský rok 2017/2018
28. júna 2018Pedagogická rada - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školy za školský rok 2017/2018, správa výchovného poradcu a vyhodnotenie plnenia úloh v klube detí

SWOT analýza

Silné stránky školy

- prevláda mladý kolektív učiteľov, ktorí sú ochotní stále sa vzdelávať, pracovať na svojom profesijnom raste

- dobrá tímová práca

- dostatok priestorov pre špecialne učebne /jazykové laboratórium, dve počítačové triedy, fyzikálno-chemické laboratórium, kuchynka pre špecifickú prípravu dievčat, telocvičňa, knižnica/

- široká ponuka záujmových krúžkov pod vedením pedagógov a rodičov

- individuálny prístup, zapájanie do rôznych súťaží

- usporiadanie kultúrnych podujatí

- spolupráca s viacerými inštitúciami

- učivo sa dá odučiť mimo školy - posilňovňa, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, múzeum, knižnica

- zapájanie sa do mimoškolských akcií - organizovaných školou, obcou, miestnymi organizáciami, súťaže a olympiády

- priaznivé umiestnenie školy pre rozvoj environmentálnej výchovy

- spolupráca základnej školy s materskou školou

- estetická stránka školy

Slabé stránky školy

- slabé využitie pozývania odborníkov, pamätníkov

- nedostatok financií

- problémy so vzdelávaním detí zo znevýhodneného prostredia

- nedostatok pedagógov kvalifikovaných na všetky predmety

Príležitosti

- spolupráca s inými základnými školami

- možnosť organizovania kurzov plávania

- možnosť interaktívnych stránok

- vužitie výučbových programov

- spolupráca s organizáciami obce

Ohrozenia

- klesajúci počet žiakov

- nedostatok sponzorov

- nízke dotácie

- nemotivujúce rodinné prostredie /sociálne znevýhodnené/, negatívne prejavy správania sa, agresivita

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

- Pokračovať v realizácii monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 5. a 9. ročník základnej školy.

Zodpovedné: vedenie školy

- Zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. Monitorovať zmeny v správaní žiakov. Riešiť problémy spolu s výchovnou poradkyňou, školským špeciálnym pedagógom a psychológom z CPPP v Žiline.

Zodpovedné: vedenie školy, výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg

- Vypracovať Plán preventívnych aktivít a koordinácia prevencie drogovej závislosti v školskom roku 2017/2018.

Vysvetľovať žiakom negatívne vplyvy závislosti na drogách, sledovať v škole príznaky závislosti u žiakov.

Spolupracovať so strediskom LÚČ.

Zodpovedná: Mgr. Janka Slezáková

Prevenciu drogogvých závislostí realizovať aj ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Realizovať preventívne aktivity, programy a projekty v rámci prevencie nežiadúcich javov ako je záškoláctvo, šikanovanie, zvýšené násilie.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach ohrozeným deťom.

Zodpovední: triedni učitelia

- Zamerať sa na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania. Realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočniť besedu s psychológom /alebo lekárom/ a vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS.

Zodpvedná: Mgr. Erika Ceterová, výchovná poradkyňa, vyučujúci etickej výchovy, náboženstva, prírodovedy a biológie

- Prevenciu a riešenie problémových prípadov v oblasti šikanovania konzultovať s dborníkmi CPPP , prípadne na webovej stránke www.ochranadeti.sk

Zodpovedné: vedenie školy

- V oblasti ľudských práv, práv dieťaťa spolupracovať s mimovládnymi organizáciami.

Zodpovedné: Mgr. Tatiana Peťková

- V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia, budeme pokračovať v realizácii úloh Zdravá škola, Strom života. Spolupracovať s SČK, Ligou proti rakovine.

Zodpovední: všetci vyučujúci

V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity organizovať voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.

Zodpovední: Mgr. Marcela Ondáková, vyučujúci biológie, prírodovedy, telesnej výchovy

- Vytvoriť projekty,rozhlasové vysielania, besedy ku Svetovému dňu výživy /16.10./, Svetovému dňu mlieka /28.5./, Dňu zdravia /7.4./.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Spolupracovať so Slovenským Červeným krížom, Ligou proti rakovine, zapojiť sa do akcie Deň narcisov.

Zodpovedná: ZRŠ

- Vypracovať plán environmentálnej výchovy, využiť programy a projekty mimovládnych organizácií. Zapojiť školu do programu Zelená škola.

Zodpovedná: RŠ, Mgr. Eva Laurová, Mgr. Tatiána Peťková, Mgr. Erika Ceterová, Mgr. Zuzana Majerníková

- Naďalej venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia školskej úspešnosti, spolupracovať so zriaďovateľom a rodičmi.

Zodpovední: triedni učitelia, výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg

-Intenzívnu pozornosť venovať problematike disrkiminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intoleranice v predmetoch občianska náuka, etická výchova, náboženksá výchova. Využívať metodické materiálly Tolerancia - základný kameň mieru, Ľudské práva, Zážitkové vyučovanie.

Zodpovední: Mgr. Janka Slezáková, Mgr. Marcela Ondáková, Mgr. Tatiana Peťková, Mgr. Ingrid Porubčanská

- Aktívne využívať školskú knižnicu a podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Gašparíková, všetci vyučujúci

- Pokračovať v tvorbe školských časopisov, prezentovať prácu školy, prispievať do Stráňavských zvestí a Žilinského večerníka.

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Gašparíková

- Vytvoriť primerané podmienky pre prácu výchovného poradcu, dbať na koordináciu práce výchovného poradcu, psychológa, koordinátora protidrogovej prevencie i osobný kontakt s rodičmi.

Zodpovední: riaditeľka školy, výchovný poradca

- Na 2. stupni vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúcia a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- V ŠKD zabezpečiť pre deti záujmovú činnosť podľa výchovného programu, zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Zodpovedná: vychovávateľky ŠKD

- V ŠKD pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov. Zintenzívniť spoluprácu s rodinou.

Zodpovedná: vychovávateľky ŠKD

- Zabezpečiť propagáciu zdravej výživy. Realizovať projekt "Školské ovocie" a "Mliečny program".

Zodpovedná: vedúca ŠJ, ZRŠ

- Zabezpečiť pedagogický dozor nad žiakmi v ŠJ.

Zodpovedná: ZRŠ

- Zabezpečiť a organizovať plavecký výcvik pre žiakov 3., 4., 5. ročníka

Zodpovedná: triedni učitelia

- Zabezpečiť a organizovať lyžiarsky kurz pre žiakov 7., 8. ročníka.

Zodpovedná: Mgr. Ingrid Porubčanská

- Zapájať žiakov do súťaží a olympiád.

zodpovední: všetci vyučujúci

- Zvýšenú pozornosť venovať žiakom 5. ročníka /prechod z 1. stupňa na 2. stupeň ZŠ/

Zodpovední: vyučujúci 4. a 5. ročníka

- Uplatňovať také metódy a formy práce, ktoré budú u žiaka rozvíjať tvorivosť, samostatnosť, aktivitu.

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Pri výučbe cudzích jazykov používať Európske jazykové portfólio, organizovať školské jazykové kolá olympiád v cudzích jazykoch, zapojiť žioakov do projektu Erazmus+

Zodpovední: Mgr. Janka Slezáková, Ing, Viera Kollárová, vyučujúci cudzích jazykov

- Rozvíjať u žiakov estetické cítenie a vkus pre krásu.

Zodpovední: vyučujúci výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a VUM

- Zvyšovať u žiakov telesnú zdatnosť a telesnú kultúru, podporovať všestranný rozvoj telesnej kultúry, nadviazať na športovú tradíciu našej obce

Zodpovední:vyučujúci telesnej výchovy

- Podporovať u žiakov kladný vzťah k práci, zapájať ich do verejnoprospešných prác.

Zodpovední: ZRŠ, vyučujúci predmetov techniky a svet práce

- Pozornosť venovať dopravnej výchove /ŠKD, vychádzky, výylety a exkurzie, cvičenia na dopravnom ihrisku, účelové cvičenia, didaktické hry, výtvarné a literárne práce, dopravné súťaže/

Zodpovední: všetci vyučujúci

- Pozornosť venovať rozvoju počítačovej gramotnosti

Zodpovední:vyučujúci informatickej výchovy a informatiky

- Pozornosť venovať rozvoju finančnej gramotnosti

Zodpovední: Mgr. Renáta Bernátová, Ing. Viera Kollárová

- Rozvíjať kompetencie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa.

Dodržiavanie demokratických vzťahov a princípov humanizmu.

Sledovať správanie žiakov, negatívne javy odstraňovať, sledovať dochádzku žiakov, prehodnocovať absencie, venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia /návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke/.

Zodpovední: RŠ, výchovný poradca, Mgr. Janka Slezáková

- Vypracovať Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pripraviť besedy k tejto problematike.

Zodpovedná: Mgr. Erika Ceterová

- Vo výchovnej oblasti činnosti ŠKD a pri utváraní záujmových krúžkov prihliadať na záujmy detí a dobrovoľnosť.

Zodpovední: vychovávateľky ŠKD, vedúci záujmových krúžkov

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Spolupráca s rodičmi prebieha rôznymi formami - schôdze Rady rodičov /tri-krát do roka/, individuálne konzultácie, pravidelné podujatia organizované pre rodičov a žiakov /besiedky, karneval, MDD/.

Škola pri organizovaní rôznych aktivít a projektov ďalej spolupracuje s Radou školy, Obecným úradom Stráňavy, Centrom pedagogickopsychologického poradenstva v Žiline, s miestnym športovým klubom, miestnym klubom dôchodcov, Dobrovoľným hasičským zborom, policajným zborom a okresným strediskom LÚČ.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Škola využíva vlastnú dvojpodlažnú budovu, telocvičňu a jedáleň s kuchyňou, multifunkčé ihrisko, enviro-učebňu.

V budove je 17 učební, z toho 9 kmeňových, ostatné sú špecializované - 2 počítačové učebne s interaktívnymi tabuľami /32 počítačov/, jazykové laboratórium s interaktívnou tabuľou, fyzikálno-chemické laboratórium s interaktívnou tabuľou, kuchynka /učebňa špecifickej prípravy dievčat/, školská dielňa, školský klub.

Všetky kmeňové triedy majú interaktívnu tabuľu, notebook a Wifi pripojenie.

Na prízemí sú k dispozícii šatne pre jednotlivé triedy, na každom poschodí sú zrekonštruované hygienické zariadenia.

Pre výučbu telesnej výchovy a pohybových krúžkov má škola k dispozícii miestny futbalový štadión a multifunkčné ihrisko. V roku 2008 pribudla posilňovňa.

Od roku 2012 škola využíva environ-učebňu, vybudovanú pri Základnej škole.

V roku 2016 bola zrekonštruovaná knižnica, v ktorej pravidelne obnovujeme knižný fond.

Od októbra 2012 varíme v školskej jedálni dietnu stravu pre celiatikov.

Projekty

Projekt INFOVEK

Projekt internetizácie škôl v SR - v rámci neho pracovali žiaci na počítačoch:

- na hodinách technickej výchovy - základy práce s počítačom

- na hodinách informatickej výchovy a informatiky

- v popoludňajších hodinách - práca s internetom v záujmových krúžkoch

- na odborných hodinách

- wifi pripojenie v každej učebni.

Projetk Strom života

Zameraný na ochranu životného prostredia

Projekt "Dotýkať sa prírody všetkými zmyslami"

V rámci projektu sme získali finančnú dotáciu z rozpočtu ŽSK na vybudovanie učebne v prírode /drevené stoly a lavice/, okolo ktorých vysadíme dreviny, kry a trvalky, ktoré sú obsahom vzdelávania v rámci nášho ŠkVP. Tento školský rok postavíme prístrešok na zakrytie stolov a lavíc.

Tvorím vlastnú knihu

Projekt podporujúci tvorivosť detí a mládeže a rozvíjajúci ich záujem o literárnu tvorbu.

Digitálne vzdelávanie

Národný projekt na tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov a vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti. Škola tiež získa sadu technického vybavenia /1 interaktívnu tabuľu, notebook a ozvučenie/.

Moderné vzdelávanie - zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

Školenie učiteľov zamerané na inovatívne formy a metódy vzdelávania prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít. Škola získa sadu pomôcok telovýchovného náradia.

Ovocie - zelenina

Každý žiak dostane 1x týždenne ovocie /200 g/ a ovocnú šťavu /200 ml/.

Školský mliečny program

Každý žiak dostane 1x týždenne mliečny nápoj alebo jogurt alebo tvaroháčik podľa.

Centrum voľného času pri Základnej škole Stráňavy

Od 1. januára 2013 pri našej škole pracuje centrum voľného času zameraný na voľnočasové aktivity žiakov.

Projek zahraničnej spolupráce - Euroregión Beskydy /Polanka Wielka, Fričovice/

Projekt je zameraný na elektronickú komunikáciu žiakov, organizovanie stretnutí žiakov a pedagógov, propagáciu etnického a kultúrneho dedičstva a spoznávanie regiónov /Poľsko, Česko/.

Revitalizácia krojov detského folklórneho súboru Hýrovček /ŽSK/

Zachovávanie ľudových tradícií, propagácia ľudovej kultúry v rámci regionálnej výchovy.

Modernizácia regionálnej učebne ZŠ v Múzeu Malofatranskej operácie

Cieľom projektu je umožniť žiakom školy bližšie sa oboznamovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s históriou obce i rozvojom obce pred i po 2.svetovej vojne. Z prostriedkov projektu budú zakúpené: počítač, dataprojektor a CD nosiče.

Moja família

Škola získala výučbové podklady, znalostný test a internetovú hru, ktoré vhodnou formou zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Je zameraný na tvorbu Školského vzdelávacieho programu, na sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov.

Z prostriedkov projektu sme získali 1 interaktívnu tabuľu s notebookom do základnej školy a 1 intraktívnu tabuľu s notebookom a farebnú tlačiareň do materskej školy.

Projekt "Škola bez bariér"

Získali sme finančné prostriedky na zakúpenie schodolezu pre žiakov s telesným postihnutím.

Erazmus+

Je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania. Poskytuje granty pre akcie a aktivity a dáva príležitosť pedagogickým zamestnancom a študentom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.

Zelená škola

Je výchovno-vzdelávací program zameraný na zmenu seba a svojho okolia. Cieľom je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci pomocou učiteľov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Floorball 3.a4.ročníkMgr. Eva Laurová
Floorball 7., 8. a 9.ročníkMgr. Ingrid Moravčíková
Floorball 7., 8., 9. ročníkMgr. Janka Slezáková
Floorballový krúžok 5. a 6.ročníkMgr. Tatiana Peťková
Futbalový krúžokIvan Janči
Hravá angličtinaIng. Viera Kollárová
HýrovčekMgr. Zuzana Majerníková
MažoretkyMgr. Milada Šechná
Moderný tanec s pompónmiMgr. Marcela Ondáková
Príprava na monitor a prijímacie skúšky MatematikaMgr. Zuzana Machynová
Šikovné ručičkyMgr. Erika Ceterová
Vedko - VšedkovedkoMgr. Renáta Bernátová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Vyučovanie začína ráno o 7.40 hod., je prispôsobené príchodu autobusov z Mojšovej Lúčky, dolného a horného konca dediny.

Vyučovacie hodiny v dopoludňajšej smene sú 45- minútové.

Žiaci vstupujú do školy od 7.25 hod., v šatni sa prezujú, odložia si vrchný odev a obuv a odchádzajú do učební, šatne sa zamykajú.

Malé prestávky sú 10-minútové, žiaci sa väčšinou zdržiavajú v triedach. Cez prestávku po 2. vyučovacej hodine žiaci desiatujú, predtým si umyjú ruky, počas tejto veľkej prestávky si žiaci nechajú osobné veci v triede a prechádzajú sa na školskej chodbe, v prípade priaznivého počasia /v jarnom, letnom a jesennom období/ odchádzajú na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť.

Po piatej vyučovacej hodine je 5-minútová prestávka.

Šiesta vyučovacia hodina končí o 13.00 hod., o 13.20 hod. začína 7. vyučovacia hodina a krúžková činnosť.

Papiere a rôzne odpadky odkladajú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

Presun z učebne do učebne zabezpečuje dozor konajúci pedagóg, ak triedny učiteľ alebo vyučujúci neurčí inak.

WC dievčat i chlapcov sú umiestnené na prízemí i prvom poschodí. Na toaletách sú umiestnené nádoby na tekuté mydlo a papierové utierky. Nádoby sú pravidelne doplňované.

Pitná voda je v každej učebni aj na WC, žiaci sú poučení o používaní osobných hygienických potrieb, ktoré prinášajú do školy.

Na hodiny TV sa preobliekajú a prezúvajú do úboru v šatniach. Telesnú výchovu v období priaznivého počasia vyučujeme na ihriskách, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični, kde je každá trieda samostatne.

Na vyučovanie technických prác, laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a prírodopisu, výtvarnej výchovy boli žiaci a ich rodičia poučení o používaní osobitného odevu.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín odPoskytovateľ
FunkčnéMgr. Milada Šechnáseptember 2015MPC Bratislava
AdaptačnéIng. Michaela Duchoňováseptember 2017ZŠ s MŠ Stráňavy
AktualizačnéMgr. Eva Laurováseptember 2017MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Zuzana Machynováseptember 2017MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Marcela Ondákováseptember 2017MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Zuzana Majerníkováseptember 2017MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Tatiana Peťkováseptember 2017MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Renáta Bernátováseptember 2017MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Milada Šechnáseptember 2017MPC Bratislava
ŠpecializačnéMgr. Miroslava Brodňanováseptember 2017MPC Bratislava
KvalifikačnéIng. Viera Kollárováseptember 2011MPC Bratislava
KvalifikačnéMgr. Janka Slezákováseptember 2011MPC Bratislava

Vnútroškolská kontrola

Vnútorný systém kontroly je daný legislatívou - zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kritéria hodnotenia učiteľa:

1. vo vzťahu k žiakom:

- vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov

- vie motivovať k učeniu

- rozvíjať logické myslenie, kritické myslenie, tvorivosť

- rozvíja samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu

- rozvíja spoluprávu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu

- pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami

- rešpektuje názory žiakov

2. vo vzťahu k edukačnému procesu

- vie určiť edukačné ciele

- vie vybrať metódy, formy v náväznosti na zvolené ciele

- využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie

- hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka

- vie určiť kritériá hodnotenia

- vytvára dobrú klímu v triede

- vie riešiť konflikty v triede

- je žiakmi akceptovaný

3. vo vzťahu k sebarozvoju

- pozná svoje silné a slabé stránky

- darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi

- vie komunikovať s inými organizáciami

- absolvuje rôzne formy kontinuálneho vzdelávania

- dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole implementovať

- využíva IKT vo výchovno-vzdelávacom procese

- vie pracovať v tíme

- podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov

4. vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu

- vedie správne pedagogickú dokumentáciu

- dodržiava zákonník práce, vnútorný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

- podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní

- dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach

Hodnotenie pedagogických zamestnancov bude vykonávané na základe:

- pozorovania /hospitácie/

- rozhovoru

- výsledkov žiakov

- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti

- vzájomného hodnotenia učiteľov /vzájomné hospitácie/

Plán vnútroškolskej kontroly:

September:

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola dodržiavania BOZP

- kontrola tematických výchovno-vzdelávacích plánov

- kontrola práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola plnenia úloh a uznesenia z pracovných porád

- kontrola činnosti triednych rodičovských združení, plenárneho zhromaždenia rodičovského združenia, rady školy

Október:

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola nadčasových hodín

- kontrola

práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, stanoveného pracovného času a prestávok pedagógmi i žiakmi, príchody do školy

- hospitácie

RŠ - slovenský jazyk, AJ

ZRŠ - slovenský jazyk ISCED 1, dejepis, ŠKD

November:

- kontrola prístupu k slaboprospievajúcim žiakom

- kontrola využívania didaktickej techniky a učebných pomôcok

- kontrola triednej dokumentácie, vyhodnotenie dochádzky žiakov do školy

- kontrola práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola čistoty školských priestorov

- kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok - hodnotiaca porada

- kontrola práce ŠKD

- kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov - hospitácie

RŠ - informatická výchova, informatika, telesná výchova ISCED 2

ZRŠ - matematika ISCED 1, prírodoveda /4. ročník /

December:

- kontrola rozvíjania medziľudských vzťahov, tolerancie

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- každodenné obhliadky interiérov budov školy, sledovanie čistoty priestorov, teploty v učebniach, osvetlenia, bezpečnostných predpisov, šetrenie energiami

- kontrola pedagogicko-odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov - hospitácie

RŠ - prírodoveda ISCED 1, ŠKD

ZRŠ - vlastiveda, fyzika, chémia

Január:

- kontrola plnenia úloh a plánu práce

- kontrola plnenia projektu

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- kontrola archivácie dokumentov

Február:

- kontrola objektov BOZP

- kontrola nadčasových hodín

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola práce prevádzkových pracovníkov

- kontrola plnenia plánu práce školy za 1.polrok - porada

- kontrola práce MZ, PK

- kontrola zapájania žiakov do VV procesu, motivačné prvky - hospitáie

RŠ - dejepis, občianska náuka

ZRŠ - pracovné vyučovanie, zemepis

Marec:

- kontrola estetickej úrovne tried, chodieb, a okolia školy

- kontrola prístupu k slabo prospievajúcim žiakom, k žiakom s poruchami učenia

- kontrola funkčnosti dozorov a dodržiavania pracovnej disciplíny

- každodenné obhliadky interiérov budov školy, sledovanie čistoty priestorov, teploty v učebniach, osvetlenia, bezpečnostných predpisov, šetrenie enegiami

- kontrola zapájania žiakov do VV procesu, motivačné prvky - hospitácie

RŠ - technika, matematika ISCED 2

ZRŠ - výchova umením, ŠKD

Apríl:

- kontrola využívania didaktickej techniky a učebných pomôcok

- kontrola spolupráce s CPPP, CVČ a i.

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- sledovanie úrovne výsledkov žiakov

- kontrola dodržiavania tematických výchovno-vzdelávacích plánov

RŠ - slovenský jazyk ISCED 2, nemecký jazyk

ZRŠ - matematika ISCED 1, biológia

Máj:

- kotrola plnenia úloh

- kontrola prípravy na ŠVP a zaraďovanie prvkov OČAP

- kontrola triednej kokumentácie

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- kontrola dodržiavania tematických výchovno-vzdelávacích plánov, efektívnosti - hospitácie

RŠ - telesná výchova ISCED 2

ZRŠ - výchovy ISCED 1

Jún:

- kontrola plnenia plánu práce

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola výstupných testov a previerok

- kontrola prevádzkových pracovníkov

- kontrola ukončenia a odovzdávania písomností

- kontrola ekonomického úseku

- kontrola pripravenosti školy na ukončenie školského roku

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslava Brodňanová

V Stráňavách, 05. októbra 2017

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 05. októbra 2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria