Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Profil školy Testovanie 9 Testovanie 5

Profil školy

VÍZIA ŠKOLY

          „Učeniu vďačíme za to, čo vieme – výchove za to, čo sme“

                                                (Hippel)

    POSLANIE ŠKOLY

      Základné poslanie školy vyplýva z Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike

      Vychovať dobrého žiaka, vzdelaného, dobre pripraveného na štúdium na strednej škole, ktorý dokáže vyjadriť a obhájiť svoj názor, chápe a dodržiava svoje práva a povinnosti, schopného prijať zodpovednosť za svoje konanie.

 

  Naša škola okrem toho vytvára

 • Priestor pre oddych a zábavu (zábavné, kultúrne, športové podujatia, akadémie, exkurzie a výlety)
 • Možnosti pre širšie uplatňovanie získaných vedomostí a zručností (zapájanie do spoločenskovedných, prírodovedných, športových a umeleckých súťaží a prehliadok)
 • Pripravuje žiakov pre úspešnú socializáciu (verejnoprospešné práce, zbery druhotných surovín, pomoc starším a sebe navzájom)

 

   STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY

1.    Vytvárať podmienky pre tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, kde je dôraz na kvalitu a slobodu osobnosti

 

2.    Postupne rozšíriť využitie IKT vo všetkých vyučovacích predmetoch

 

3.    Mimoškolskú činnosť organizovať tak, aby žiaci mali možnosť zmysluplne využiť voľný čas v oblasti kultúrnej,  spoločenskej, technickej, športovej a telovýchovnej počas celého školského roka

 

4.    Umožniť a podporovať priebežné celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ich pedagogickom, odbornom a kariérnom raste

 

5.    V rámci materiálnych a finančných možností každoročne zlepšovať materiálnu základňu školy ako jednu z podmienok skvalitňovania výchovy a vzdelávania 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria