Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  Každý príbeh v sebe ukrýva svoje tajomstvo, stačí sa ním prelúskať...

  Tak, ako aj po minulé školské roky, tak sa aj tento školský rok plánuje naša škola zapojiť do celoslovenskej čitateľsko – výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

   

  Jej cieľom je rozvíjať u detí čítanie s porozumením, prácu s textom, ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... V našej škole to robíme zábavnou formou, čo je deťom blízke. Vyučovanie sa tým stáva pestrejším.

   

  Žiaci čítajú pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách, odpovedajú na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí, pretože po prečítaní dvoch príbehov si žiaci vymýšľajú tretí, vlastný príbeh, v ktorom sa postavy z už prečítaných príbehov skamarátia. Súťaž má okrem textovej časti aj výtvarnú, v ktorej deti namaľujú spoločné dobrodružstvo kamarátov z už prečítaných príbehov.

  Čitateľský oriešok 5 vyvrcholí 26. januára 2019, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.

  Mesiace február a marec 2018 sa budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najoriginálnejších kresbách.

 • Správa riaditeľky školy z plenárneho ZRŠ

  Vážení rodičia

  Tento rok sa vám prihováram cez školský web. Vo svojom príhovore zhrniem prácu školy za minulý školský rok a predostriem vám naše plány na rok 2018/2019.

  V školskom roku 2017/2018 základnú školu navštevovalo 161 žiakov zo Stráňav a Mojšovej Lúčky.  V školskom klube pracovalo 44 detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 17 pedagogických a výchovných pracovníkov. V mimovyučovacom čase žiaci pracovali v 14 záujmových krúžkoch.

  Z počtu klasifikovaných žiakov 1. - 9. ročníka prospelo 159 žiakov, neprospeli 2 žiaci. Po vykonaní komisionálnej skúšky aj oni postúpili do vyššieho ročníka.

  Za 1. polrok šk. roka žiaci vymeškali spolu 4273 vyučovacích hodín, priemer na žiaka 26,71 hodín, z toho 5 hodín bolo neospravedlnených. V 2. polroku žiaci vymeškali 6366 vyučovacích hodín, priemer na žiaka bol 39,5 a všetky sú ospravedlnené.

  Pedagogická rada schválila za 2. polrok:

  • 51 pochvál triedneho učiteľa
  • 34 pochvál riaditeľa školy
  • 2 znížené známky  zo správania 1. stupňa

  V priebehu šk. roka vyučujúce pripravili pre žiakov rôzne exkurzie a výlety. Navštívili mestá Bratislavu, Bojnice, Banskú Bystricu a Banskú Štiavnicu, diagnostický ústav v Lietavskej Lúčke, poľské družobné mesto Polanka Wielka, Tricklandiu v Starom Smokovci, akvapark Tatralandiu, Budatínsky zámok, Spišský hrad, Demänovskú jaskyňu Slobody a chodník korunami stromov v Bachledovej doline.

  Okrem toho p. učiteľky so žiakmi pripravili hallowenske vyrezávanie tekvíc, vianočnú besiedku, vianočné trhy, Noc s Andersenom, florbalový turnaj, akciu Mikuláš a karneval v spolupráci s Radou rodičov, Valentínsku poštu, tvorivé dielne a program k obecným oslavám.

  Žiaci absolvovali lyžiarsky a plavecký výcvik a kurz korčuľovania.

  P. učiteľky zapájali žiakov do rôznych zaujímavých projektov Európsky deň cudzích jazykov, Medzinárodný deň školských knižníc, týždeň anglickej konverzácie, Deň Zeme, Deň narcisov a Červený deň. Pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity a edukačné programy zamerané na témy učím sa učiť, šikana a dospievanie, besedu s futbalistami MŠK Žilina. Žiaci tiež mohli vidieť ukážky práce zboru väzenskej a justičnej stráže.

  Navštívili sme filmové predstavenie „Ferdinand“ ,výchovné koncerty „Bezpečnosť na cestách“ a  „ECO H2O TOUR“ , divadelné predstavenia „Psíčkovo“ a „Cesta slovanskými dejinami“ a absolvovali workshop na tému finančná gramotnosť.

  Vydali sme ďalšie číslo školského časopisu Školáčik.

  Vyučujúce podporovali, pripravovali a zapájali žiakov do rôznych vedomostných, umeleckých i športových súťaží:

  • Hviezdoslavov Kubín
  • Šaliansky Maťko
  • Detská rozprávková Žilina
  • Matematický klokanko Matematický klokan
  • Pytagoriáda
  • matematická súťaž MaksíkMaks
  • Všetkovedko
  • Biologická olympiáda
  • celonárodný  projekt „Tvorím vlastnú knihu
  • futbalový turnaj „O pohár akadémie Juventus Žilina
  • Beh do strečnianskych hradných schodov
  • Čitateľský oriešok
  • výtvarná súťaž MAS Naša Obec
  • súťaž v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare´s Day

  V mesiaci máj naši žiaci nazbierali  9 ton papiera.

  V novembri sa piataci zúčastnili celoslovenského testovania z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, Testovanie 5. Z matematiky dosiahli úspešnosť 77% (celoslovenský priemer bol 64%), zo slovenského jazyka a literatúry 73% (celoslovenský priemer bol 63%).

  V marci sa žiaci 9. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania, Testovanie 9. Z matematiky dosiahli úspešnosť 48% (celoslovenský priemer bol 56%) a zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli úspešnosť 54% (celoslovenský priemer bol 63%).

  Ako škola sme finančne podporili rôzne aktivity – kultúrne a športové podujatia, koncerty, edukačné programy, tvorivé dielne, týždeň anglickej konverzácie, Komparo (príprava na testovanie 5 a testovanie 9 vzdelávacou inštitúciou EXAM) a prepravu detí na plavecký výcvik a koncerty. Pravidelne dokupujeme učebné a didaktické pomôcky, výučbové programy a každý rok obnovujeme knižný fond v knižnici.

  V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do projektov financovaných z európskych sociálnych fondov ERAZMUS+, zameraný na rozvíjanie jazykových kompetencií, Zdravie na tanieri, zameraný na zdravý životný štýl a Žime zdravo, na vybudovanie workoutového ihriska. Všetky tri boli úspešné.

  V tomto školskom roku 2018/2019 základnú školu navštevuje 171 žiakov zo Stráňav a Mojšovej Lúčky, v školskom klube je prihlásených 57 detí a výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovať 17 pedagogických a výchovných pracovníkov.

  V 1.A triede triednou pani učiteľkou je Mgr. Ivana Hodasová, v 1.B triede Mgr. Marcela Ondáková, v 2. triede Mgr. Zuzana Majerníková, v 3. triede Mgr. Renáta Bernátová, v 4. triede Mgr. Erika Ceterová, v 5. triede Mgr. Janka Slezáková, v 6. triede Mgr. Tatiana Peťková, v 7. triede Mgr. Eva Laurová, v 8. triede Mgr. Inga Moravčíková, v 9. triede Mgr. Zuzana Machynová. Ďalej na našej škole vyučujú Mgr. Zuzana Korbášová, Mgr. Anna Hrabovská, pán farár Mgr. Pavol Hrvoľ. V školskom klube výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú Mgr. Edita Šubová, Ing. Michaela Duchoňová a Mgr. Miroslava Hanusová. Ako špeciálny pedagóg Mgr. Zuzana Samcová.

  Od októbra sa otvorili záujmové krúžky – hravá angličtina, Hýrovček, moderný tanec, mažoretky, divadelný krúžok, Všedkovedko, čarujeme z papiera, futbalový krúžok, floorbalový krúžok a turistický krúžok.

  Každý týždeň v utorok od 13,00 do 15,00 hod. bude  otvorená knižnica.

  Ovocie a ovocné šťavy budú žiaci dostávať každý druhý  týždeň v utorok. Mliečny program začne 15. októbra.

  Aj v tomto školskom roku pripravujeme pre žiakov exkurzie, výlety, edukačné programy a besedy na témy, ktoré deti najviac trápia – šikana, dospievanie, učím sa učiť, ochrana prírody a finančná gramotnosť.

  Žiaci 3. ročníka absolvujú plavecký výcvik, žiaci 2. ročníka korčuliarsky výcvik, tretiaci a štvrtáci v júni pôjdu do školy v prírode. Deviataci sa zúčastnia výmenného pobytu v Polanke Wielkej. Pripravujeme tiež vianočnú Viedeň a týždeň anglickej konverzácie s „native speaker-om“ pre ročníky 7., 8. a 9.

  V prvom ročníku začíname vyučovať matematiku podľa Hejneho metódy.

  Deviataci a ôsmaci v novembri, štvrtáci a šiestaci v máji absolvujú testovanie KOMPARO ako prípravu na Testovanie 5 a Testovanie 9.

  Budeme pokračovať  v projekte Zelená škola zameranej na separovanie odpadu, bioodpad, čistenie verejného priestranstva obce a zdravý životný štýl.

  Školu sme zapojili do projektu e-twinning, v rámci ktorého budeme spolupracovať so školami z iných štátov EU (mailová, listová komunikácia, videokonferencie v anglickom jazyku na vopred určené témy).

  A tak ako v minulom školskom roku, tak aj v tomto budeme zapájať žiakov do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží.

  O konkrétnych akciách, výletoch, súťažiach a projektoch budete informovaní prostredníctvom žiackej knižky a školskej webstránky. 

  Vážení rodičia, chcem vás tiež upozorniť, že všetky práva a povinnosti žiaka, výchovné opatrenia a denný režim dňa v škole sú rozpracované v školskom poriadku, ktorý nájdete na našej webstránke alebo v papierovej podobe v každej triede.

  Na záver, milí rodičia, vám chcem poďakovať za finančné prostriedky, ktoré sme získali vďaka vašim príspevkom z 2% daní, vyzbierala sa suma 1653 € a tiež za materiálnu pomoc v podobe kancelárskeho papiera, toaletného papiera a tekutých mydiel.

  Ďakujem aj rade rodičov za finančnú pomoc a spoluprácu počas celého školského roka. Verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej.

 • Noc výskumníkov

   Noc výskumníkov

  Dňa 28.9. 2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili podujatia Noc výskumníkov. V priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Centre videli vedecké stánky a prezentácie Žilinskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave, a predstavili sa aj inovatívne firmy ako CEIT, ale aj agentúra pre podporu inovácií - SIEA. Žiaci mali možnosť nakuknúť do virtuálnej reality, dozvedeli sa o spôsobe zisťovania tvaru a rozmerov Zeme, vyskúšali si ovládanie robota a mnoho ďaľšieho.

 • Opäť v Poľsku...

  Opäť v Poľsku...

  V dňoch 24.9.-26.9.2018 sa žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami Samcovou a Ondákovou zúčastnili výmenného pobytu v družobnej obci Polanka Wielka.Žiaci navštívili počas týchto troch dní veľa zaujímavých miest: Krakow, Oswienčim a okolie Polanky Wielky.Navštívili aj miestnu školu, kde si naši žiaci zmerali sily s poľskými žiakmi v športových disciplínach, vyrobili poľský a slovenský erb a plný zážitkov sa tešili na cestu domov. Aj keď tieto dni boli trošku viac náročné,boli však naplnené novými poznatkami a skúsenosťami. Už teraz sa tešíme na návštevu poľských žiakov u nás.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní či športových podujatí. Ani my sme neboli výnimkou a s oneskorením 2 dní sme si tento deň pripomenuli.

  Žiaci 4. až 9. ročníka sa zapojili do mnohých kvízov a súťaži, vytvorili zaujímavé práce, ktorými chceli spropagovať výučbu cudzích jazykov. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci ako  zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova. Veľký prínos vidíme najmä v tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, a že učiť sa dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.

 • Jesenné cvičenie v prírode 5.-9.ročník

  Jesenné cvičenie v prírode 5.-9.ročník

  Vo štvrtok 27.9.2018 žiaci 2. stupňa absolvovali cvičenie v prírode. Žiaci sa po jednotlivých ročníkoch zapojili do rôznych aktivít a športových disciplín.Potom si pochutnali na čerstvo upečených špekáčikoch a slaninke. Počas celých cvičení prevládala dobrá nálada.

 • Jesenné cvičenie v prírode 1.-4.ročník

  Jesenné cvičenie v prírode 1.-4.ročník

  Dňa 17.9.2018 žiaci 1.stupňa absolvovali jesenné cvičenie v prírode. Krásne počasie, aktivity, turistika i plnenie disciplín nás, pedagógov i žiakov, utvrdili v tom, že príroda a pohyb  sú zdrojom energie, vitality a dobrej nálady.  

 • Dedinôčka naša ...

  Dedinôčka naša ...

  Piesne, tance, hovorené slovo  sprevádzali vystúpenie detí základnej školy na tohtoročných Stráňavských hodoch dňa16.9.2018. 

  Výbornú atmosféru dotvorili i diváci svojím potleskom a spevom, čím ocenili výkon nielen detí školy, ale aj pedagógov, ktorí program s deťmi pripravili.

 • ECO Recykluj TOUR

  ECO Recykluj TOUR

  Aký odpad tvoril človek v minulosti a ako je tomu v súčasnosti? Aká je cesta odpadu a ako obmedziť jeho tvorbu? Spoločne sme na to prišli 14.9. 2018 v rámci eko-výchovného koncertu ECO Recykluj TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom. Hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver nás potešila autogramiáda Thomasa Puskailera a Ondreja Antáleka.

  Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch, či uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu, mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho dopad na životné prostredie. Ak však nechceme žiť na jednom veľkom smetisku, je na čase, aby sme si osvojili niekoľko dôležitých zásad zodpovedného správania

 • Hurá,do školy....

  Hurá,do školy....

  Nový školský rok 2018/2019 sme zahájili 3.9.2018 v KD v Stráňavách kultúrnym programom žiakov našej školy. Po jeho skončení p.riaditeľka Mgr. Miroslava Brodňanová slávnostne privítala pedagogický zbor,žiakov a hlavne nových prváčikov. Informovala, koľko žiakov bude navštevovať školu, a ktorí pedagógovia budú zabezpečovať vyučovací proces. Plní elánu sa môžeme spoločne pustiť do celoročnej práce.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 o 8,00 v kultúrnom dome Stráňavy. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky, písacie potreby a poznámkový blok.Od rodičov žiakov 1. ročníka bude vyberaná suma 10 € (školský časopis, poistenie).

  Zoznamy žiakov 1. ročníka:Zoznamy_ziakov_1.A_a_1.B(1).pdf​​​​​​​

 • Slávnostné ukončenie školského roka........

  Každoročne končíme školský rok slávnostným vyhlásením najlepších žiakov v Kultúrnom dome v Stráňavách. Úvod slávnostného programu nám spestrili žiaci z tanečného krúžku. Potom dostala slovo pani riaditeľka Mgr. Miroslava Brodňanová. Ocenila vybraných žiakov z každej triedy diplomom alebo knihou. Nakoniec nasledovala rozlúčka s našimi deviatakmi. Školský rok sme ukončili odovzdaním vysvedčenia a prianím slnečných prázdnin. Tešíme sa, že v septembri sa opäť uvidíme. A teraz „ hurá na prázdniny“..............

 • Návšteva z Poľska....

  Návšteva z Poľska....

  Opäť nastal ten čas, keď našu školu navštívilo tridsaťosem žiakov a traja pedagógovia z družobnej školy Polanka-Wielka. Návšteva trvala tri dni od 11.6. do 13.6.2018. Pre žiakov bol pripravený bohatý kultúrny aj športový program. Navštívili Terchovú, Strečanský hrad, splavovali Váh, navštívili tiež Národné múzeum v Martine. V utorok 12.6. si žiaci našej školy pre nich pripravili kultúrny program a potom si zmerali sily v športových aktivitách na multifunkčnom ihrisku v areáli školy. V stredu 13.6. si pozreli priestory našej školy a nastal čas lúčenia. V tento deň ešte navštívili historické centrum mesta Žiliny, kúpili si suveníry a dúfame, že spokojní a plní zážitkov odišli domov.

 • Matematická súťaž MAKS

  Matematická súťaž MAKS

  V školskom roku 2017/2018 sa 9 žiačok 7. ročníka zapojilo do interaktívnej matematickej súťaže MAKS. Po absolvovaní všetkých 8. kôl sa na nádhernom 6. mieste v kraji umiestnila Nina Mrázová, ktorá získala krásne tričko, okuliare a diplom Maksi Frajera, keďže v 4.kolách nestratila ani 1 bod. Potešilo nás aj umiestnenie ostatných dievčat, ktoré za svoje výkony získali Maksi Diplomy a ceruzky.

  Poradie v kraji

  6. miesto- Nina Mrázová

  14.miesto- Barbora Tabačková, Natália Danišková

  23.miesto- Kristína Sventeková

  26.miesto-Júlia Daňová, Sarah Mikulášová

  33.miesto- Nina Lončíková, Karin Hanuliaková

  37.miesto- Tatiana Kučeríková

 • MDD

  MDD

  Pri príležitosti sviatku MDD sa žiaci našej školy v piatok 1.júna 2018 zúčastnili bohatého programu, ktorý bol pre nich pripravený.Mohli vidieť ukážky rôznych zásahov zboru väzenskej a justičnej stráže, vyskúšať si streľbu zo zbrane,absolvovať prehliadku vozidla na prepravu väzňov....Potom pokračovali aktivitami v tvorivých dielňach. Bol to príjemne strávený deň.

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V dňoch 21.5.-25.5.2018 sa už tradične uskutočnil zber papiera. Papier je dôležitý materiál nášho každodenného života. Jeho spotreba z roka na rok stúpa, a tak sa naša škola, ako zelená škola, rozhodla papier vyzbierať, roztriediť a tým umožniť jeho opätovné použitie. Nám sa podarilo vyzbierať 9008 kg, čím sa zachránilo približne 601 stromov. V súťaži tried vyhrali žiaci 5. ročníka, ktorým sa podarilo nazbierať v priemere 115,65 kg papiera na jedného žiaka. Na 2.mieste skončili žiaci 4. ročníka-94,52 kg na 1 žiaka- a na 3. mieste žiaci 1. ročníka- 69,24 kg na 1 žiaka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili.

 • Účelové cvičenie v prírode

  Účelové cvičenie v prírode

  V utorok 29.5.2018 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Počas 1. a 2.vyučovacej hodiny prebehla teoretická príprava zameraná na Prvú pomoc a Civilnú obranu. Pokračovanie prebehlo na višňovskom ihrisku s opekačkou.

 • Účelové cvičenia v prírode....alebo ako sme zvládli 13 kilometrov

  Účelové cvičenia v prírode....alebo ako sme zvládli 13 kilometrov

  Najkrajšie zážitky vznikajú v prírode... v lesoch, na lúkach, pri vode. V stredu 30.5. 2018 sme boli s deťmi z prvého stupňa na účelových cvičeniach v prírode. Prešli sme trasou zo Stráňav až do Višňového. Skombinovali sme pohyb, spolu s pokojom bez slov. Vo Višňovom sme si dali všetci chutnú zmrzlinu, trošku sme si oddýchli a vybrali sme sa cestou späť. Deti počúvali šumiace stromy, pozorovali pohybujúce sa oblaky, pozorovali kravičky pasúce sa na lúke. Zážitky z prírody deti vnímali všetkými zmyslami. Tieto spoločné okamihy upevnia v deťoch lásku k prírode. V nohách takmer 13 kilometrov, ale stálo to za to...

 • BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

  BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

  Dňa 18.5.2018 sa konal ďalší ročník BEHU DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV. Svoje sily si zmerali aj  žiaci  našej školy. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

 • Budatín-školská exkurzia

  Budatín-školská exkurzia

  Dňa 16.5.2018 sa žiaci 5. a 7. ročníka zúčastnili školskej exkurzie. Boli na našom najbližšom hrade v Budatíne.Bol to veľmi pekný výlet, niektorí žiaci tam boli prvýkrát. Všetko tam bolo veľmi zaujímavé- veža so 120 schodmi,komnaty bývalých panovníkov, výstava drotárskych remeselníkov..... Počasie sa vydarilo, žiaci si mohli užiť aj príjemné prostredie v parku.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria